Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2007

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi och sysselsättning vacklar

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades i november. Konsumenternas förtroendeindikator var i november 14,5, medan den i oktober var 17,3 och för ett år sedan 17,9. Förtroendet för ekonomin var emellertid i november fortfarande starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-19 november 1 447 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i november förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen jämfört med föregående månad. Däremot förstärktes konsumenternas tro på sina möjligheter att spara och bilden av den egna ekonomin var överlag mycket ljus. Konsumenterna ansåg i november att det är speciellt lönsamt att spara, i motsats till att ta lån och köpa kapitalvaror. Inflationen förväntades accelerera under de kommande månaderna.

Konsumenternas syn på ekonomin i november 2007, nettotal*

  Medelvärde
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
November
2006
Oktober
2007
November
2007
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 17,9 17,3 14,5 +
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 12,9 12,1 12,7 ++
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
34,6 52,0 10,9 47,5 46,6 51,8 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
6,0 21,7 -14,0 3,3 -4,1 -7,9 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,7 27,6 -22,7 7,8 14,4 1,5 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån., procent
2,0 3,3 0,7 2,3 3,3 3,3  
Risken för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten**
4,2 7,2 0,8 4,2 5,4 4,3 +
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
25,9 35,1 14,7 30,9 31,6 31,8 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,8 37,7 -2,1 20,9 10,9 9,5 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
9,1 36,8 -19,6 27,3 35,4 36,8 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
21,5 42,0 -13,5 17,0 -3,3 -3,6 - -
* Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.
** Risken för egen arbetslöshet har frågats bara från mars 2004.
*** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt.

I november trodde 18 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 33 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i oktober 21 och 28 procent och för ett år sedan 24 och 17 procent. I november litade 32 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I november litade 36 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under följande år och 32 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i oktober 47 och 18 procent och för ett år sedan 40 och 23 procent. Av de sysselsatta antog 14 procent i november att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 10 procent åter antog att risken hade ökat.

I november förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,3 procent under de följande 12 månaderna. Liksom i oktober låg inflationsförväntningarna på sin högsta nivå när man ser till åren 1995-2007. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I november antog rekordmånga konsumenter, dvs. 81 procent, att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 72 procent. 66 procent av hushållen hade sparat och rentav 82 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 46 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 64 procent. Av hushållen planerade dock 13 procent att ta lån inom ett år.

40 procent av konsumenterna bedömde i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 44 procent. Flera hushåll hade för avsikt att använda pengar bl.a. för att reparera bostaden under de följande sex månaderna. Intresset för att köpa bil ökade i november, eftersom 21 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år. I november planerade 8 procent av hushållen att köpa bostad.

Intervjuerna för konsumentbarometern för november utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Ett meddelande som behandlar hur vanliga olika apparater och digitalboxar är i hushållen publiceras fredagen den 30 november klockan 9.00.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-11/2007

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-11/2007*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån.
samt hushållets penningsituation nu.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslösheten om 12 mån.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna,
oktober 2007 (medeltalet: 10/1995-)*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/11/kbar_2007_11_2007-11-27_tie_001_sv.html