Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2008

Konsumenternas förtroende för ekonomin har långsamt försvagats

Konsumenternas förtroende för ekonomin har småningom mattats av sedan i somras. Förtroendet för ekonomin var redan i januari något svagare än långtidsmedelvärdet. Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 13,1, då den i december var 14,0 och i augusti 20,3. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2-18 januari 1 534 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i januari förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen jämfört med föregående månad. När det gäller de övriga delfaktorerna var förändringarna bara små. Konsumenternas syn på möjligheterna att spara var fortfarande ljusa, även om uppfattningarna om den egna ekonomin var försiktigare än tidigare. Konsumenterna uppskattade ännu att den ekonomiska tillväxten i Finland kommer att bli långsammare inom den närmaste framtiden. I januari förutspådde konsumenterna också att inflationen accelererar betydligt under de följande 12 månaderna. I januari ansågs det vara ytterst fördelaktigt att köpa kapitalvaror.

Konsumenternas syn på ekonomin i januari 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Januari
 2007
December
2007
Januari
2008
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 18,3 14,0 13,1 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 12,3 10,4 9,7 +
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
34,8 52,0 10,9 47,0 49,0 48,4 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,8 21,7 -14,0 4,3 -8,7 -8,2 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,6 27,6 -22,7 9,6 5,3 2,6 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,0 3,8 0,7 2,4 3,4 3,8  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten**
4,2 7,6 0,8 5,1 4,4 7,6 ++
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,0 35,1 14,7 32,6 33,3 34,3 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,8 37,7 -2,1 28,1 13,7 32,6 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
9,5 36,8 -19,6 28,7 35,1 32,6 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
21,2 42,0 -13,5 12,4 -6,5 -3,0 - -
* Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator
beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.
** Risken för egen arbetslöshet har frågats bara fr.o.m. mars 2004.
*** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I januari trodde 18 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 33 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande siffror 26 och 17 procent. I januari litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var motsvarande siffror 32 och 10 procent.

I januari litade 35 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 29 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande siffror 43 och 24 procent. Av de sysselsatta antog 17 procent i januari att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 9 procent åter antog att risken hade ökat. Tron på den egna sysselsättningen förbättrades alltså något eftersom motsvarande siffror var 14 och 11 procent i december.

I januari förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,8 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna låg således åter på sin högsta nivå jämfört med åren 1995-2007. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I januari antog 77 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 73 procent. 69 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider eller för en semesterresa. De mest populära placeringsobjekten är, näst efter bankkonton, olika placeringsfonder.

I januari ansåg 46 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 60 procent. Av hushållen planerade ändå lika många som tidigare, dvs. 13 procent, att ta lån inom ett år.

Påfallande många, dvs. 53 procent av konsumenterna, bedömde i januari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var i december 44 procent och för ett år sedan 48 procent. Flera hushåll hade för avsikt att använda pengar bl.a. för inredning av hemmet under de följande sex månaderna. 22 procent av hushållen funderade i januari på att köpa en digitalbox. 19 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-1/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-1/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna,
december 2007 (medeltalet: 10/1995-)*

* räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2007
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/01/kbar_2008_01_2008-01-28_tie_001_sv.html