Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2008

Konsumenternas tro på sysselsättningen återhämtade sig en aning

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes något i mars. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 12,9, medan den i februari var 10,1. Förtroendet för ekonomin var dock fortfarande svagare i mars än för ett år sedan och svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 3-17 mars 1 468 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen i mars något jämfört med nedgången föregående månad. De övriga delfaktorerna var nästan oförändrade. Synen på den egna ekonomin och särskilt på möjligheterna att spara var ljus, medan uppfattningen om ekonomin i Finland var dyster. Konsumenternas syn på hur fördelaktigt det är att ta lån förbättrades något i mars och samtidigt ökade planerna på att ta lån. Inflationsförväntningarna var fortfarande höga.

Konsumenternas syn på ekonomin i mars 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Mars
 2007
Februari
2008
Mars
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 16,5 10,1 12,9 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 12,2 9,6 9,8 +
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,0 52,0 10,9 50,4 49,2 49,0 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,6 21,7 -14,0 1,3 -11,4 -10,5 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,5 27,6 -22,7 2,0 -6,8 3,2 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 3,8 0,7 2,3 3,7 3,6  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,3 7,6 0,8 5,6 5,2 6,1 ++
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,1 35,1 14,7 32,6 33,7 32,1 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,9 37,7 -2,1 23,1 25,3 24,2 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
9,8 36,8 -19,6 31,0 33,0 31,0 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
20,9 42,0 -13,5 8,4 -0,1 3,7 - -
* Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100- ju högre siffra, desto ljusare syn på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I mars trodde 17 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland förbättras under det följande året. 36 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 24 och 21 procent. I mars litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 30 och 10 procent.

I mars trodde 37 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar under det följande året och 30 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I februari var motsvarande andelar 29 och 39 procent. Av de sysselsatta trodde 17 procent i mars att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 11 procent åter uppskattade att risken hade ökat.

I mars förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,6 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I mars bedömde 76 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. 67 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars bedömde mer än hälften, dvs. 53 procent av konsumenterna, för första gången sedan förra sommaren att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel var i februari 48 procent och för ett år sedan 57 procent. Av hushållen planerade 16 procent att ta lån inom ett år. I februari var andelen bara 11 procent.

I mars ansåg 48 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Flera hushåll hade för avsikt att använda pengar t.ex. för resor, heminredning eller för att köpa hushållsmaskiner under de följande sex månaderna. Liksom för ett år sedan, hade 18 procent av hushållen för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil och 9 procent bostad inom ett år.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-3/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-3/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna,
februari 2008*

* räknat på basis av säsongrensade serier; medeltalet: 10/1995-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/03/kbar_2008_03_2008-03-27_tie_001_sv.html