Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2008

Konsumenternas förtroende också för den egna ekonomin har försvagats något

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i maj. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 11,1, medan den i april var 12,6. Förtroendet för ekonomin var samtidigt svagare än för ett år sedan och svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2-19 maj 1 473 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades något i maj jämfört med föregående månad. Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av Finlands ekonomi var i maj i stort sett lika dystra som år 2001. Samtidigt var också synen på den egna ekonomin senast lika svag år 1997. Konsumenterna ansåg dock att de egna sysselsättningsutsikterna samt den egna penningsituationen och möjligheterna att spara fortfarande var utmärkta. Inflationen förväntades klart tillta och man ansåg i maj att det var mycket lönsamt att spara istället för att köpa kapitalvaror och ta lån.

Konsumenternas syn på ekonomin i maj 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Maj
 2007
April
2008
Maj
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 17,7 12,6 11,1 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 10,7 9,3 6,6 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,1 52,0 10,9 47,7 49,2 47,9 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,3 21,7 -14,3 3,3 -12,9 -14,3 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,5 27,6 -22,7 9,2 5,0 4,3 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,2 0,7 2,4 3,7 4,2  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,4 7,6 0,8 6,6 7,3 6,2 ++
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,2 35,1 14,7 30,3 31,4 32,9 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,8 37,7 -2,1 18,7 24,6 8,2 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,0 36,8 -19,6 33,3 33,1 31,1 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
20,6 42,0 -13,5 5,6 1,3 -5,8 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I maj trodde 13 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 40 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 25 och 18 procent. I maj litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och t.o.m. 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I april var dessa andelar 28 och 13 procent och för ett år sedan 29 och 10 procent.

I maj litade 35 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 26 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Av de sysselsatta antog 16 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 11 procent åter antog att risken hade ökat.

I maj förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med upp till 4,2 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I maj antog 75 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 66 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året. I maj ansåg bara 43 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel var i april 50 procent och för ett år sedan 54 procent. Av hushållen planerade ändå lika många som för ett år sedan, dvs. 13 procent, att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 40 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Ännu i april var andelen 48 procent. I maj planerade hushållen i något mindre utsträckning än tidigare att konsumera, men man planerade bland annat att köpa hushållsmaskiner under de följande sex månaderna. 18 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad.

Intervjuerna för konsumentbarometern för maj utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Ett meddelande som behandlar hur vanliga digitalboxar är i hushållen publiceras fredagen den 30 maj klockan 9.00.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-5/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-5/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, april 2008*

* räknat på basis av säsongrensade serier: medeltalet: 10/1995-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/05/kbar_2008_05_2008-05-27_tie_001_sv.html