Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2008

Konsumenternas syn på att ta lån och på Finlands ekonomi dystra

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades ytterligare något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 10,2, medan den i maj var 11,1 och i april 12,6. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart svagare än för ett år sedan och svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2-18 juni 1 497 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen som inte försvagades jämfört med föregående månad. Förändringarna i alla delfaktorer var dock blygsamma under månaden. Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av Finlands ekonomiska situation var i juni de dystraste sedan slutet av år 1990. Samtidigt var också konsumenternas syn på den egna ekonomin den försiktigaste sedan sommaren 1997. Konsumenterna ansåg dock att de egna sysselsättningsutsikterna samt möjligheterna att spara fortfarande var goda. I juni ansåg man att tidpunkten inte var god för att köpa kapitalvaror och minst av allt för att ta lån. Dessutom förutspådde man att inflationen accelererar ytterligare.

 

Konsumenternas syn på ekonomin i juni 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Juni
 2007
Maj
2008
Juni
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 20,4 11,1 10,2 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 12,2 6,6 5,8 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,2 52,0 10,9 51,8 47,9 46,9 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,2 21,7 -17,0 3,6 -14,3 -17,0 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,5 27,6 -22,7 14,1 4,3 5,0 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 2,5 4,2 4,6  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,4 7,6 0,8 5,1 6,2 6,4 ++
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,2 35,1 14,7 34,0 32,9 31,1 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,7 37,7 -2,1 14,6 8,2 2,9 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,2 36,8 -19,6 33,1 31,1 29,7 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
20,4 42,0 -20,8 3,6 -5,8 -20,8 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I juni trodde bara 12 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 43 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 27 och 19 procent. I juni litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 31 och 10 procent.

I juni litade 35 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 24 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande siffror något bättre, dvs. 48 och 20 procent. Av de sysselsatta antog 17 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 10 procent åter antog att risken hade ökat.

I juni förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med upp till 4,6 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I juni antog 74 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 65 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juni ansåg bara 31 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån, dvs. andelen är den minsta sedan början av år 1993. Motsvarande andel var i maj 43 procent och för ett år sedan 53 procent. Av hushållen planerade 12 procent i juni att ta lån inom ett år. Detta är bara något färre än tidigare.

Bara 37 procent av konsumenterna bedömde i juni att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Ännu i mars-april var andelen 48 procent. Hushållens planer för hur de ska spendera sina pengar var i juni återhållsammare än tidigare, men det fanns fortfarande planer på att bl.a. resa och köpa fritidsartiklar under de följande sex månaderna. 16 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-6/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-6/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, maj 2008*

* Räknat på basis av säsongrensade serier. Medeltalet: 10/1995-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/06/kbar_2008_06_2008-06-27_tie_001_sv.html