Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.7.2008

Förtroendet lågt hos konsumenterna

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades ytterligare i juli. Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 6,5, medan den i juni var 10,2 och i maj 11,1. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart svagare än för ett år sedan. Det var också svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-18 juli 1 460 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i juli jämfört med föregående månad. Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av Finlands ekonomiska situation var de dystraste sedan år 1990. Också synen på arbetslöshetsutvecklingen var mer pessimistisk i juli. Å andra sidan var också konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin de försiktigaste sedan år 1996. Konsumenterna ansåg dock att den egna penningsituationen och de egna sysselsättningsutsikterna fortfarande var goda. I juli ansåg man att tidpunkten inte var god för att köpa kapitalvaror och minst av allt för att ta lån. Dessutom förutspådde man att inflationen kommer att vara snabb också i fortsättningen.

Konsumenternas syn på ekonomin i juli 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Juli
 2007
Juni
2008
Juli
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,8 21,8 3,5 18,5 10,2 6,5 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 11,4 5,8 4,6 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,3 52,0 10,9 45,1 46,9 45,8 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,0 21,7 -20,8 2,6 -17,0 -20,8 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,5 27,6 -22,7 14,8 5,0 -3,8 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 2,6 4,6 4,5  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,5 7,6 0,8 6,1 6,4 6,6 ++
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,3 35,1 14,7 32,5 31,1 32,9 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,6 37,7 -2,1 22,3 2,9 5,2 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,3 36,8 -19,6 33,7 29,7 30,3 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
20,0 42,0 -28,1 3,7 -20,8 -28,1 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I juli trodde bara 12 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 49 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 25 och 19 procent. I juli litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 17 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 30 och 11 procent.

I juli litade 26 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året, medan fler, dvs. 33 procent, uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i juni 35 och 24 procent och för ett år sedan 48 och 19 procent. Av de sysselsatta antog dock 16 procent i juli att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan bara 10 procent antog att risken hade ökat.

I juli förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 4,5 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I juli antog 75 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 66 procent av hushållen hade sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är placeringsfonder och försäkringar.

I juli ansåg bara 26 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån, dvs. andelen är den minsta sedan år 1993. För ett år sedan var motsvarande andel 53 procent. Samtidigt planerade 10 procent av hushållen i juli att ta lån inom ett år. Detta är något färre än tidigare.

Av konsumenterna bedömde 39 procent i juli att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel för ett år sedan var 47 procent av konsumenterna. Hushållens utgiftsplaner var i juli återhållsammare än tidigare, men hushållen hade fortfarande planer bl.a. på att resa, reparera bostaden och köpa fritidsartiklar under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-7/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-7/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, juni 2008*

* Räknat på basis av säsongrensade serier. Medeltalet: 10/1995-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, June 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/07/kbar_2008_07_2008-07-28_tie_001_sv.html