Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2008

Konsumenternas förtroende visar minus i oktober

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades klart i oktober. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober -0,2, medan den i september var 8,1 och i augusti 8,7. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart svagare än för ett år sedan och klart svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-17 oktober 1 538 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i oktober jämfört med föregående månad och året innan. Förväntningarna på Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslösheten var de mest pessimistiska sedan början av 1990-talet. Däremot var synen på den egna ekonomin något mer optimistisk, och den egna penningsituationen och möjligheterna att spara bedömdes vara fortsatt goda. Enligt konsumenterna var tidpunkten för att köpa kapitalvaror eller ta lån inte alls gynnsam i oktober och planerna på att köpa kapitalvaror och ta lån minskade. Istället ansåg man det vara mycket lönsamt att spara. Konsumenternas inflationsförväntning var ungefär densamma i oktober som den var i september.

Konsumenternas syn på ekonomin i oktober 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Oktober
 2007
September
2008
Oktober
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,6 21,8 -0,2 17,3 8,1 -0,2 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,4 14,1 2,3 12,1 6,3 5,3 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,5 52,0 10,9 46,6 50,7 40,2 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,6 21,7 -21,0 -4,1 -16,8 -21,0 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,1 27,6 -25,2 14,4 -8,0 -25,2 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 3,3 3,5 3,6  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,3 7,6 -1,0 5,4 2,3 -1,0 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,4 35,1 14,7 31,6 34,1 29,7 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,1 37,7 -14,2 10,9 -2,7 -14,2 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,7 36,8 -19,6 35,4 30,5 31,0 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
19,0 42,0 -47,1 -3,3 -25,7 -47,1 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I oktober trodde bara 15 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 52 procent av konsumenterna bedömde åter att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 21 och 28 procent. I oktober litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 31 och 11 procent.

I oktober litade bara 12 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året, medan betydligt fler, dvs. 57 procent, uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i september 25 och 39 procent och för ett år sedan optimistiska 47 och 18 procent. I oktober antog 10 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan redan fler än det, dvs. 15 procent, bedömde att risken hade ökat. 47 procent av de sysselsatta uppskattade att risken för arbetslöshet var oförändrad och 27 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

I oktober förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,6 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var ännu i juni 4,6 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I oktober antog 74 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 62 procent av hushållen hade sparat och 75 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten, efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona, är placeringsfonder och försäkringar, vars popularitet dock avtog något i oktober.

Bara 13 procent av konsumenterna ansåg i oktober att det är fördelaktigt att ta lån. För en månad sedan var motsvarande andel 27 procent och för ett år sedan 46 procent. Planerna på att ta lån har samtidigt minskat något. I oktober planerade bara 9 procent av hushållen att ta lån inom ett år. I september funderade 12 procent av hushållen på att ta lån och för ett år sedan var andelen 13 procent.

Bara 30 procent av konsumenterna bedömde i oktober att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var föregående månad 34 procent och i oktober året innan 40 procent. Hushållens planer på att använda pengar var i oktober återhållsammare än på länge, men många planerade fortfarande bl.a. att resa utomlands under de följande sex månaderna. I oktober hade hushållen något mindre planer på att göra riktigt stora inköp, då 15 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-10/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-10/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, september 2008*

* Räknat på basis av säsongrensade serier. Medeltalet: 10/1995-. Uppgift om Irland saknas
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/10/kbar_2008_10_2008-10-27_tie_001_sv.html