Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2008

Konsumenternas syn på arbetslösheten har blivit dystrare

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades ytterligare i november. Konsumenternas förtroendeindikator var i november -4,5, medan den i oktober var -0,2 och i september 8,1. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart svagare än för ett år sedan och klart svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 3-19 november 1 487 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i november bara förväntningarna på möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. Den redan dystra uppfattningen om arbetslöshetsutvecklingen fortsatte att försvagas klart. Också förväntningarna på Finlands ekonomi i allmänhet var de mest pessimistiska sedan början av 1990-talet. Däremot var konsumenternas syn på den egna ekonomin en aning optimistisk, och den egna penningsituationen och möjligheterna att spara bedömdes vara fortsatt goda. Men man var i november klart mer oroad över att själv råka ut för arbetslöshet. Konsumenternas inflationsförväntningar var i november klart lägre än i oktober.

Konsumenternas syn på ekonomin i november 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
November
 2007
Oktober
2008
November
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,5 21,8 -4,5 14,5 -0,2 -4,5 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,3 14,1 2,3 12,7 5,3 3,1 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,6 52,0 10,9 51,8 40,2 44,8 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,4 21,7 -22,9 -7,9 -21,0 -22,9 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,8 27,6 -42,9 1,5 -25,2 -42,9 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,2 4,6 0,7 3,3 3,6 2,7  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,1 7,6 -6,9 4,3 -1,0 -6,9 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,4 35,1 14,7 31,8 29,7 31,9 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
19,9 37,7 -14,2 9,5 -14,2 -12,8 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 36,8 31,0 27,8 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,6 42,0 -47,1 -3,6 -47,1 -39,3 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I november trodde bara 16 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 55 procent av konsumenterna bedömde åter att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 18 och 33 procent. I november litade 21 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 32 och 10 procent.

I november litade bara 7 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under följande år och hela 77 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i oktober 12 och 57 procent och för ett år sedan 36 och 32 procent. I november antog bara 8 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan redan 20 procent antog att risken hade ökat. Motsvarande andelar var i oktober 10 och 15 procent och för ett år sedan 14 och 10 procent. 44 procent av de sysselsatta uppskattade i november att risken för arbetslöshet var oförändrad och 27 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

I november förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,7 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande andel var i oktober 3,6 procent. I juni var den som högst, dvs. 4,6 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

I november bedömde 71 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. 63 procent av hushållen hade sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året. I november ansåg bara 18 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 46 procent. I november planerade 10 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

33 procent av konsumenterna bedömde i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 40 procent. Hushållens planer på att använda pengar var i november återhållsamma, men många planerade bl.a. att resa utomlands under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Motsvarande andelar var i november i fjol 21 och 8 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för november utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Uppgifterna om apparaterna finns som tabell och figurer på Statistikcentralens webbplats.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-11/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-11/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, oktober 2008*

* Räknat på basis av säsongrensade serier. Medeltalet: 10/1995-. Uppgift om Irland saknas
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/11/kbar_2008_11_2008-11-27_tie_001_sv.html