Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.12.2008

Dystra förväntningar på Finlands ekonomi och arbetslöshet
bland konsumenterna

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades ytterligare i december. Konsumenternas förtroendeindikator var i december -6,5 medan den i november var -4,5 och i oktober -0,2. Föregående gång förtroendet för ekonomin var på minus, före de senaste månaderna, var under depressionsåren i början av 1990-talet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-16 december 1 470 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i december bara förväntningarna på möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. Den redan dystra uppfattningen om arbetslöshetsutvecklingen fortsatte att försvagas klart. Förväntningarna på arbetslösheten och Finlands ekonomi var på sin lägsta nivå i konsumentbarometerns historia, dvs. sedan år 1987. Däremot var konsumenternas syn på den egna ekonomin en aning optimistisk, och den egna penningsituationen och möjligheterna att spara bedömdes vara fortsatt goda. Men man var i december allt mer oroad över att själv råka ut för arbetslöshet. Konsumenternas inflationsförväntningar var i december klart lägre än under föregående månader.

Konsumenternas syn på ekonomin i december 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
December
 2007
November
2008
December
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,4 21,8 -6,5 14,0 -4,5 -6,5 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,3 14,1 2,3 10,4 3,1 3,2 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,6 52,0 10,9 49,0 44,8 49,0 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,2 21,7 -27,1 -8,7 -22,9 -27,1 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,5 27,6 -51,1 5,3 -42,9 -51,1 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,2 4,6 0,7 3,4 2,7 2,1  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
3,9 7,6 -10,7 4,4 -6,9 -10,7 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,4 35,1 14,7 33,3 31,9 31,3 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
19,7 37,7 -14,2 13,7 -12,8 -7,7 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,9 36,8 -19,6 35,1 27,8 25,6 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,4 42,0 -47,1 -6,5 -39,3 -27,8 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I december trodde bara 16 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 57 procent av konsumenterna bedömde åter att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 17 och 34 procent. I december litade 21 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 16 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 31 och 13 procent.

I december litade bara 6 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under följande år och hela 83 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 38 och 27 procent. I december antog bara 7 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 23 procent åter antog att risken hade ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 14 och 11 procent. 46 procent av de sysselsatta uppskattade i december att risken för arbetslöshet var oförändrad och 23 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

I december förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,1 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande andel var 3,4 procent året innan. I juni var den som högst, dvs. 4,6 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

I december antog 70 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. 65 procent av hushållen hade sparat och rentav 81 procent trodde att de kan spara under det följande året. 27 procent av konsumenterna ansåg i december att det är fördelaktigt att ta lån. I november var motsvarande andel mindre, dvs. 18 procent, men för ett år sedan var den 43 procent. I december planerade 11 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

35 procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 44 procent. Hushållens planer på att använda pengar var i december återhållsamma, men många planerade bl.a. att reparera bostaden och köpa hemelektronik under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 14 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Motsvarande andelar var i december i fjol 18 och 8 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-12/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-12/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, november 2008*

* Räknat på basis av säsongrensade serier. Medeltalet: 10/1995-. Uppgift om Irland saknas
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kuluttajien luottamus [e-publikation].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2008. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/12/kbar_2008_12_2008-12-29_tie_001_sv.html