Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2009

Enligt konsumenterna är tidpunkten mycket fördelaktig för konsumtion

Konsumenternas förtroende för ekonomin var fortfarande svagt i januari. Konsumenternas förtroendeindikator var i januari -3,9, då den i december var -6,5 och i november -4,5. Föregående gång var förtroendet för ekonomin på minus under depressionsåren i början av 1990-talet, om man bortser från i fjol höst. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2-19 januari 1 441 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det ändå bara förväntningarna på möjligheter att spara som minskade något i januari jämfört med föregående månad. Möjligheterna att spara bedömdes emellertid fortfarande som goda och ett visst mått av optimism för den egna ekonomiska situationen fanns också annars. Däremot var bilden av Finlands ekonomi och arbetslöshet fortfarande dyster. I januari var konsumenterna allt mer oroade över att själva bli arbetslösa. Konsumenternas syn på hur fördelaktigt det är att ta lån vid intervjutidpunkten och särskilt att köpa kapitalvaror förbättrades betydligt i januari.

Konsumenternas syn på ekonomin i januari 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Januari
 2008
December
2008
Januari
2009
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,3 21,8 -6,5 13,1 -6,5 -3,9 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,3 14,1 2,3 9,7 3,2 3,5 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,7 52,0 10,9 48,4 49,0 44,7 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,1 21,7 -27,1 -8,2 -27,1 -17,0 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,1 27,6 -51,1 2,6 -51,1 -46,7 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,2 4,6 0,7 3,8 2,1 2,0  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
3,6 7,6 -11,9 7,6 -10,7 -11,9 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,5 35,1 14,7 34,3 31,3 30,5 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
19,8 37,7 -14,2 32,6 -7,7 31,0 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,9 36,8 -19,6 32,6 25,6 15,3 +
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,2 42,0 -47,1 -3,0 -27,8 -1,0 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I januari trodde 22 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 48 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i december 16 och 57 procent och för ett år sedan 18 och 33 procent. I januari litade 21 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 29 och 13 procent.

I januari litade bara 7 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under följande år och hela 80 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 35 och 29 procent. I januari antog bara 8 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 26 procent åter antog att risken hade ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 17 och 9 procent. 45 procent av de sysselsatta uppskattade i januari att risken för arbetslöshet var oförändrad och 21 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

I januari förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,0 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande andel var 3,8 procent året innan. Som högst var andelen i juni, dvs. 4,6 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

I januari antog 61 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. En månad innan var andelen 70 procent. 64 procent av hushållen hade sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året. I januari ansåg 48 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I december var andelen bara 27 procent. I januari planerade 12 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Rentav 57 procent av konsumenterna bedömde i januari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var klart mindre i december, dvs. 35 procent. Många hushåll planerade bland annat att köpa hushållsmaskiner och fritidsartiklar samt att inreda bostad och resa under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 6 procent av dem bostad. Motsvarande andelar var i januari i fjol 19 och 7 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-1/2009

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-1/2009*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, december 2008*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, januari (pdf 218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/01/kbar_2009_01_2009-01-27_tie_001_sv.html