Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2009

Konsumenterna något mindre pessimistiska i mars

Konsumenternas förtroende för ekonomin har återhämtat sig något, men är fortfarande svagt. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars -1,5 medan den i februari och januari var -3,9. I december var förtroendeindikatorn som lägst, dvs. -6,5. Förtroendet för ekonomin har varit på minus sedan oktober i fjol och föregående gång under depressionsåren i början av 1990-talet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2-19 mars 1 494 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades något i mars jämfört med föregående månad. Förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshet var dock fortfarande negativa. I mars var man dessutom allt mer oroad över att själv bli arbetslös. Möjligheterna att spara bedömdes emellertid fortfarande som utmärkta och ett visst mått av optimism för den egna ekonomiska situationen fanns också. I mars antog konsumenterna att det var allt fördelaktigare att ta lån.

Konsumenternas syn på ekonomin i mars 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Mars
 2008
Februari
2009
Mars
2009
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,1 21,8 -6,5 12,9 -3,9 -1,5 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,2 14,1 2,3 9,8 3,0 3,4 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,9 52,0 10,9 49,0 45,1 50,3 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,9 21,7 -27,1 -10,5 -14,4 -13,6 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,5 27,6 -51,1 3,2 -49,4 -46,1 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 3,6 1,8 1,8  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
2,9 7,6 -18,8 6,1 -14,6 -18,8 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,5 35,1 14,7 32,1 30,9 33,5 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
19,9 37,7 -14,2 24,2 28,6 25,5 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,9 36,8 -19,6 31,0 6,7 9,4 -
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,1 42,0 -47,1 3,7 2,3 7,6 -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I mars trodde 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland förbättras under det följande året. 45 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 17 och 36 procent. I mars litade 20 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 30 och 14 procent.

I mars litade bara 7 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 80 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 37 och 30 procent. I mars antog bara 5 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 31 procent åter antog att risken hade ökat. Motsvarande andelar var i februari 7 och 28 procent och för ett år sedan 17 och 11 procent. 41 procent av de sysselsatta uppskattade i mars att risken för arbetslöshet var oförändrad och 22 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller att bli arbetslösa.

I mars förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,8 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var som högst i juni i fjol, 4,6, procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I mars bedömde 57 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 76 procent. 68 procent av hushållen hade sparat och rentav 82 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars ansåg 55 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I oktober var andelen som lägst, bara 13 procent. I mars planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

I mars ansåg 55 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 48 procent medan den var som lägst i oktober i fjol, dvs. 30 procent. I mars planerade många hushåll bland annat att köpa fritidsartiklar och hemelektronik under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i mars i fjol 18 och 9 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-3/2009

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-3/2009*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, februari 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, mars (pdf 204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/03/kbar_2009_03_2009-03-27_tie_001_sv.html