Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2009

Konsumenternas förtroende förstärktes något i april

Konsumenternas förtroende för ekonomin fortsatte att gradvis förstärkas i april. Konsumenternas förtroendeindikator var i april 1,0 medan den i mars var -1,5 och i februari -3,9. I december var förtroendeindikatorn som lägst, dvs. -6,5. Förtroendet för ekonomin var på minus sedan oktober i fjol och föregående gång under depressionsåren i början av 1990-talet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-17 april 1 494 personer bosatta i Finland.

De två delfaktorer i förtroendeindikatorn som gäller den allmänna ekonomin förstärktes något i april jämfört med föregående månad. Förväntningarna på Finlands ekonomi och särskilt på arbetslösheten var dock fortfarande låga. Möjligheterna att spara bedömdes fortfarande som goda och ett visst mått av optimism för den egna ekonomiska situationen fanns också. I april ansåg man att tidpunkten att ta lån och särskilt att skaffa kapitalvaror var allt fördelaktigare. Konsumenternas inflationsförväntningar var i april klart lägre än under föregående månader.

Konsumenternas syn på ekonomin i april 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
April
 2008
Mars
2009
April
2009
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,0 21,8 -6,5 12,6 -1,5 1,0 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,2 14,1 2,3 9,3 3,4 3,4 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,9 52,0 10,9 49,2 50,3 45,3 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,8 21,7 -27,1 -12,9 -13,6 -2,7 -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,2 27,6 -51,1 5,0 -46,1 -42,0 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 3,7 1,8 1,4  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
2,6 7,6 -18,8 7,3 -18,8 -15,1 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,6 35,1 14,7 31,4 33,5 31,6 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
19,9 37,7 -14,2 24,6 25,5 31,3 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,9 36,8 -19,6 33,1 9,4 6,8 -
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,0 42,0 -47,1 1,3 7,6 9,0 -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I april trodde 35 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 34 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i mars 25 och 45 procent och för ett år sedan 15 och 39 procent. I april litade 21 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 28 och 13 procent.

I april litade bara 10 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 75 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 38 och 28 procent. I april antog bara 8 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 32 procent åter antog att risken hade ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 16 och 9 procent. 43 procent av de sysselsatta uppskattade i april att risken för arbetslöshet var oförändrad och 17 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

I april förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,4 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var som högst i juni i fjol, 4,6, procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I april antog 55 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 77 procent. 65 procent av hushållen hade sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är försäkringar samt placeringsfonder vars popularitet dock avtagit något i år.

I april ansåg 56 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Förra oktober var andelen som lägst, bara 13 procent. I april planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 58 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 48 procent medan den var som lägst i oktober i fjol, dvs. 30 procent. I april planerade många hushåll bland annat att renovera och inreda bostaden under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 14 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. I april i fjol var motsvarande andelar 19 och 8 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-4/2009

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-4/2009*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, mars 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, april (pdf 198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/04/kbar_2009_04_2009-04-27_tie_001_sv.html