Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2009

Konsumenternas syn på Finlands ekonomi positiv i maj

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes klart i maj. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 7,2 medan den i april var 1,0 och i mars -1,5. Som lägst var förtroendeindikatorn i december, dvs. -6,5. Förtroendet för ekonomin var på minus från oktober till mars och föregående gång under depressionsåren i början av 1990-talet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 4-18 maj 1 459 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i maj jämfört med föregående månad. Förväntningarna på Finlands ekonomi återhämtade sig för första gången på en längre tid och var klart på plus. Också uppfattningarna om arbetslöshetsutvecklingen förbättrades, men var dock fortfarande dystra. Dessutom var många sysselsatta i maj oroade över att själv råka ut för arbetslöshet.

Å andra sidan uppskattade hushållen att möjligheterna att spara var goda och konsumenterna var nu mera optimistiska än tidigare månader när det gäller synen på den egna ekonomin. I maj ansåg konsumenterna att det var allt mer fördelaktigt att skaffa kapitalvaror och att ta lån.

Konsumenternas syn på ekonomin i maj 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Maj
 2008
April
2009
Maj
2009
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,0 21,8 -6,5 11,1 1,0 7,2 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 6,6 3,4 5,6 -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,0 52,0 10,9 47,9 45,3 46,8 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,9 21,7 -27,1 -14,3 -2,7 9,5 +
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,0 27,6 -51,1 4,3 -42,0 -33,2 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 4,2 1,4 1,5  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
2,3 7,6 -18,8 6,2 -15,1 -16,9 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,6 35,1 14,7 32,9 31,6 32,9 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,0 37,7 -14,2 8,2 31,3 34,0 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,9 36,8 -19,6 31,1 6,8 12,0 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,0 42,0 -47,1 -5,8 9,0 14,4 +/-
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I maj trodde 44 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 22 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i april 35 och 34 procent och för ett år sedan 13 och 40 procent. I maj litade 22 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I maj litade bara 13 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 67 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 35 och 26 procent.

I maj antog bara 8 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 32 procent åter antog att risken hade ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 16 och 11 procent. 37 procent av de sysselsatta uppskattade i maj att risken för arbetslöshet var oförändrad och 24 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

I maj förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,5 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var som högst i juni i fjol, 4,6, procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I maj antog 59 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 75 procent. 66 procent av hushållen hade sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg redan 60 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Förra oktober var andelen som lägst, bara 13 procent. I maj planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 58 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 40 procent medan den var som lägst i oktober i fjol, dvs. 30 procent. I maj planerade många hushåll bland annat att resa, renovera bostaden och köpa fritidsartiklar under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och fler än tidigare, dvs. 10 procent, bostad. Motsvarande andelar var i maj i fjol 18 och 8 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för maj utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Dessa uppgifter är tillgängliga senare på undersökningens ingångssida. Dessutom publicerar Statistikcentralens tidskrift Tieto&Trendit en artikel om ämnet i numret 4/2009.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-5/2009

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-5/2009*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, april 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, maj (pdf 205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/05/kbar_2009_05_2009-05-27_tie_001_sv.html