Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2009

Konsumenternas förtroende oförändrat - man ser det som fördelaktigt att konsumera

Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 8,4, dvs. samma som i juni. I maj var indikatorn 7,2. Förtroendet för ekonomin var på minus från oktober till mars. Konsumenternas förtroende var i juli något starkare än året innan, men fortfarande svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-17 juli 1 436 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i juli uppfattningarna om arbetslösheten och isynnerhet om Finlands ekonomi jämfört med föregående månad. Synen på arbetslöshetsutvecklingen var dock fortfarande dyster.

Konsumenterna var också något optimistiska när det gäller den egna ekonomin och möjligheterna att spara uppskattades vara goda i hushållen. I juli ansåg konsumenterna att tidpunkten att skaffa kapitalvaror var den genom tiderna mest gynnsamma. Konsumenterna uppskattade också att det var fördelaktigt att ta lån.

Konsumenternas syn på ekonomin i juli 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Juli
 2008
Juni
2009
Juli
2009
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 6,5 8,4 8,4 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 4,6 7,1 7,1 -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,1 52,0 10,9 45,8 47,4 43,4 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,9 21,7 -27,1 -20,8 9,2 11,7 +
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
2,6 27,6 -51,1 -3,8 -30,1 -28,6 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 4,5 1,5 1,6  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
1,8 7,6 -18,8 6,6 -16,5 -15,0 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,7 35,1 14,7 32,9 32,3 32,4 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,3 41,8 -14,2 5,2 36,1 41,8 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 30,3 9,9 8,9 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,0 42,0 -47,1 -28,1 16,8 19,8 +/-
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I juli trodde 46 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 21 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 12 och 49 procent. I juli litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I juli litade bara 14 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 62 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 26 och 33 procent.

I juli antog bara 7 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 30 procent åter antog att risken hade ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 16 och 10 procent. 44 procent av de sysselsatta uppskattade i juli att risken för arbetslöshet var oförändrad och 19 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller att bli arbetslösa.

I juli förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,6 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var 4,5 procent i juli i fjol. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I juli antog 56 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 75 procent. 66 procent av hushållen hade sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är försäkringar samt placeringsfonder vars popularitet dock avtagit något i år.

I juli ansåg redan 64 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I oktober i fjol var andelen som lägst, bara 13 procent. I juli planerade 11 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Ett rekordantal konsumenter, dvs. 62 procent, bedömde i juli att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 39 procent medan den var som lägst i oktober i fjol, dvs. 30 procent. I juli var konsumtionsplanerna för det mesta återhållsamma, men många hushåll planerade bland annat att köpa hemelektronik eller att resa under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 19 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. I juli i fjol var motsvarande andelar 16 och 7 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-7/2009

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-7/2009*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, juni 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, June 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, juli (pdf 198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/07/kbar_2009_07_2009-07-27_tie_001_sv.html