Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2009

Synen på ekonomin stabil hos konsumenterna

Konsumenternas förtroende för ekonomi har hållits på en oförändrad nivå under sommaren. Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,2 medan den i juni och juli var 8,4 och i maj 7,2. Förtroendet för ekonomin var innan dess på minus från oktober till mars. I augusti var konsumenternas förtroende ungefär lika stort som året innan, men fortfarande svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 3-19 augusti 1 505 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i augusti synen på möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. Övriga delfaktorer var oförändrade eller försvagades något. Konsumenterna var fortfarande en aning optimistiska när det gäller deras egen ekonomi och i synnerhet Finlands ekonomi. Däremot hade konsumenterna en dyster syn på både den allmänna och den egna arbetslösheten. Konsumenterna ansåg i augusti att tidpunkten var god för att köpa kapitalvaror och ta lån.

Konsumenternas syn på ekonomin i augusti 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Augusti
 2008
Juli
2009
Augusti
2009
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 8,7 8,4 8,2 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 3,2 7,1 6,2 -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,2 52,0 10,9 50,5 43,4 47,3 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,0 21,7 -27,1 -16,0 11,7 10,8 +
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
2,4 27,6 -51,1 -2,9 -28,6 -31,5 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 3,9 1,6 1,5  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
1,5 7,6 -18,8 3,0 -15,0 -14,6 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,7 35,1 14,7 31,9 32,4 34,3 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,3 41,8 -14,2 -1,9 41,8 34,2 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 29,0 8,9 11,0 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,0 42,0 -47,1 -27,7 19,8 19,7 +/-
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I augusti trodde 45 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 21 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 15 och 43 procent. I augusti litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I augusti litade bara 13 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 66 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 28 och 32 procent.

I augusti antog bara 7 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 30 procent åter antog att risken hade ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 14 och 13 procent. 41 procent av de sysselsatta uppskattade i augusti att risken för arbetslöshet var oförändrad och 21 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i augusti att konsumentpriserna stiger med 1,5 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var 3,9 procent i augusti i fjol. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

58 procent av konsumenterna ansåg i augusti att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 73 procent. 67 procent av hushållen hade sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 63 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I augusti i fjol var motsvarande andel 26 procent medan den var som lägst i oktober, bara 13 procent. I augusti planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

57 procent av konsumenterna bedömde i augusti att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 34 procent. I oktober var andelen som lägst, dvs. 30 procent. I augusti var konsumtionsplanerna för det mesta återhållsamma, men många hushåll planerade bland annat att renovera och inreda bostaden under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Motsvarande andelar var i augusti i fjol 16 och 8 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för augusti utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Dessa uppgifter är tillgängliga senare på undersökningens ingångssida.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-8/2009

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-8/2009*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, juli 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, augusti (pdf 198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/08/kbar_2009_08_2009-08-27_tie_001_sv.html