Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2009

Konsumenterna förutspår att Finlands ekonomi återhämtar sig

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i september. Konsumenternas förtroendeindikator var i september 11,7, då den i augusti var 8,2 och för ett år sedan 8,1. I september var konsumenternas förtroende bara något svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-18 september 1 535 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i september förväntningarna på Finlands ekonomi jämfört med föregående månad. Synen på landets ekonomiska utveckling var i september de ljusaste sedan år 1997.

De övriga delfaktorerna i förtroendeindikatorn var nästan oförändrade i September. Möjligheterna att spara bedömdes som goda och ett visst mått av optimism för den egna ekonomiska situationen fanns också. Däremot hade konsumenterna fortfarande en dyster syn på både den allmänna och den egna arbetslösheten. Konsumenterna ansåg i september att tidpunkten var god för att köpa kapitalvaror och också allt oftare att ta lån.

Konsumenternas syn på ekonomin i september 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
September
 2008
Augusti
2009
September
2009
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 8,1 8,2 11,7 +/-
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 6,3 6,2 6,6 -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,2 52,0 10,9 50,7 47,3 47,8 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,1 21,7 -27,1 -16,8 10,8 19,5 ++
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
2,2 27,6 -51,1 -8,0 -31,5 -27,0 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 3,5 1,5 1,6  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
1,3 7,6 -18,8 2,3 -14,6 -15,2 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,7 35,1 14,7 34,1 34,3 30,0 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,4 41,8 -14,2 -2,7 34,2 33,8 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 30,5 11,0 7,4 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,0 42,0 -47,1 -25,7 19,7 23,1 +/-
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I september trodde redan mer än 55 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 16 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i augusti 45 och 21 procent och för ett år sedan pessimistiska 14 och 44 procent. I september litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I september litade bara 16 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 60 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 25 och 39 procent.

I september antog bara 7 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 30 procent åter antog att risken hade ökat. För ett år sedan var båda motsvarande andelarna 12 procent. 44 procent av de sysselsatta uppskattade i september att risken för arbetslöshet var oförändrad och 20 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller att bli arbetslösa.

I september förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,6 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var 3,5 procent i september i fjol. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I september antog 55 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 74 procent. 64 procent av hushållen hade sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

67 procent av konsumenterna ansåg i september att det är fördelaktigt att ta lån. I september i fjol var motsvarande andel 27 procent medan den var som lägst i oktober, bara 13 procent. I september planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

57 procent av konsumenterna bedömde i september att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 34 procent. I oktober var andelen som lägst, dvs. 30 procent. I september var konsumtionsplanerna för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar på bl.a. fritidsartiklar, resor och grundläggande renovering av bostaden under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 14 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i september i fjol 17 och 9 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-9/2009

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-9/2009

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, augusti 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, August 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, september (pdf 420,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/09/kbar_2009_09_2009-09-28_tie_001_sv.html