Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.12.2009

Konsumenternas förtroende förstärktes i december

Konsumenternas förtroende för ekonomin har åter blivit starkare efter den lilla svackan i november. Konsumenternas förtroendeindikator var i december 14,4 medan den i november var 10,9 och i oktober 12,3. I december var konsumenternas förtroende samtidigt något bättre än långtidsmedelvärdet och det starkaste på mer än två år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-16 december 1 475 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i december jämfört med föregående månad. Förväntningarna på de egna möjligheterna att spara och på Finlands ekonomi var mycket ljusa. Konsumenterna trodde i allmänhet på den egna ekonomin, även om risken att bli arbetslös fortfarande bedömdes som ganska stor. Dessutom var bilden av den allmänna arbetslösheten fortsättningsvis dyster, men pessimismen minskade betydligt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten att ta lån och isynnerhet att köpa kapitalvaror var gynnsam i december.

Konsumenternas syn på ekonomin i december 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
December
 2008
November
2009
December
2009
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 -6,5 10,9 14,4 +/-
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 3,2 7,4 8,9 +/-
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,4 52,0 10,9 49,0 47,8 50,7 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,3 21,7 -27,1 -27,1 18,2 19,8 ++
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
1,8 27,6 -51,1 -51,1 -29,8 -21,8 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 2,1 2,0 1,9  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
0,7 7,6 -18,8 -10,7 -11,4 -9,7 -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,8 35,1 14,7 31,3 32,0 33,7 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,7 41,8 -14,2 -7,7 35,2 39,8 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 25,6 8,4 10,4 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,2 42,0 -47,1 -27,8 26,6 28,5 +
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I december trodde 54 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 15 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar mycket pessimistiska, dvs. 16 och 57 procent. I december litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 21 och 16 procent.

17 procent av konsumenterna förväntade sig i december att arbetslösheten minskar under det följande året medan 54 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i november 13 och 62 procent. Som dystrast var de i december i fjol, dvs. 6 och 83 procent. Bara 10 procent av de sysselsatta uppskattade att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 24 procent åter antog att risken ökat. 41 procent av de sysselsatta uppskattade i december att risken för arbetslöshet var oförändrad och 25 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I december förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,9 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I december ansåg 57 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara var god. I december i fjol ansåg 70 procent av konsumenterna att tidpunkten var god. 68 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

70 procent av konsumenterna ansåg i december att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel bara 27 procent. I december planerade fler än tidigare, dvs. 15 procent av hushållen, att ta lån inom ett år.

60 procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande siffra bara 35 procent. I december var konsumtionsplanerna för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar på bl.a. hemelektronik och fritidsartiklar samt på resor under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Motsvarande andelar var i december i fjol 14 och 7 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-12/2009

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-12/2009

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, november 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, december (pdf 363,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/12/kbar_2009_12_2009-12-28_tie_001_sv.html