Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2011

Konsumenternas förtroende förstärktes i januari

Konsumenternas förtroende för ekonomin har återhämtat sig något från försvagningen i december. Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 16,6, då den i december var 13,5 och i november 20,8. I januari var förtroendet för ekonomin samtidigt något starkare än året innan och långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3–19 januari 1 433 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen klart i januari jämfört med föregående månad. Konsumenternas uppskattningar av sin egen ekonomi och sina möjligheter att spara försvagades däremot något, men vad gäller sparandet var de fortfarande ljusa. I januari ansåg konsumenterna att det var mer lönsamt att ta lån och i synnerhet att köpa kapitalvaror jämfört med föregående månad.

Av konsumenterna trodde 40 procent i januari att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Aderton procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i december 32 och 26 procent och för ett år sedan 57 och 14 procent. I januari litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I januari antog 34 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året, medan 26 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Tidigare var motsvarande andelar dystra: i december 26 och 35 procent och för ett år sedan 19 och 51 procent.

I januari antog 18 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 14 procent bedömde att risken ökat. Också dessa andelar var dystra för ett år sedan: 10 och 26 procent. I januari uppskattade 43 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 25 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i januari att konsumentpriserna stiger med 3,1 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i januari 1,9 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I januari ansåg 66 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Motsvarande andel för ett år sedan var 56 procent av konsumenterna. Av hushållen hade 67 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är placeringsfonder och försäkringar.

I januari ansåg 68 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån och 13 procent av hushållen planerade att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 51 procent i januari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var i december 45 procent och för ett år sedan 59 procent. Många hushåll planerade i januari att under de följande sex månaderna använda sina pengar t.ex. på resor eller köp av fritidsartiklar. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent bostad. Motsvarande andelar var i januari i fjol 15 och 8 procent.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2010 12/2010 01/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 14,5 13,5 16,6 +
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,2 9,3 8,3 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,2 52,0 10,9 44,7 48,8 44,2 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 21,7 1,7 10,1 +
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -18,7 -5,8 3,8 +/-
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,9 3,0 3,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 38,2 17,9 27,5 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 8,6 17,7 19,9 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 23,2 19,6 22,5 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan –100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, – Dåliga utsikter, – – Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/01/kbar_2011_01_2011-01-27_tie_001_sv.html