Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2011

Konsumenternas förtroende försvagades i juni

Konsumenternas förtroende för ekonomin har försvagats ytterligare. Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 11,4 medan den i maj var 15,4 och i april 17,8. I juni var förtroendet för ekonomin samtidigt svagare än året innan (18,7) och långtidsmedelvärdet (13,3). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–16 juni 1 375 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i juni jämfört med föregående månad och också jämfört med året innan. Konsumenternas syn på den egna ekonomin samt på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen var i juni klart sämre än långtidsmedelvärdet. Däremot var synen på de egna möjligheterna att spara trots försvagningen fortfarande ljus. Dessutom oroade sig konsumenterna allt mindre över att själva råka ut för arbetslöshet. I juni bedömde konsumenterna att priserna kommer att stiga snabbt och att det är fördelaktigare att spara än att köpa kapitalvaror eller ta lån.

I juni trodde 26 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Fler konsumenter, dvs. 30 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i maj 32 och 24 procent och i juni i fjol optimistiska 47 och 17 procent. I juni litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 17 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var dessa andelar 29 och 13 procent och för ett år sedan 27 och 9 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I juni litade 29 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och något fler, dvs. 30 procent, uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i maj 34 och 30 procent och för ett år sedan 30 och 30 procent.

I juni bedömde 19 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 13 procent bedömde att risken ökat. Dessa andelar var i maj 17 och 12 procent och för ett år sedan dystra 12 och 18 procent. I juni uppskattade 45 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 23 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller att bli arbetslösa.

I juni förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,4 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i juni 2,2 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I juni antog 61 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 67 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juni ansåg 53 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel för ett år sedan var 69 procent. I juni planerade ändå lika många som tidigare, dvs. 14 procent av hushållen, att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 40 procent i juni att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. En månad tidigare var motsvarande andel 38 procent och för ett år sedan 52 procent. Många hushåll planerade i juni att under de följande sex månaderna använda sina pengar t.ex. på resor eller köp av hemelektronik. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och något färre än tidigare, dvs. 6 procent, bostad. Motsvarande andelar var i juni i fjol 16 och 8 procent.

Populationen i konsumentbarometern består av omkring 4,1 miljoner personer och 2,5 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens urvalsstorlek är 2 200 personer varje månad. I juni var bortfallet av svar 37,5 procent. Bortfallet av svar omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2010 05/2011 06/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 18,7 15,4 11,4 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,0 10,0 5,2 --
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,5 52,2 10,9 50,5 46,5 44,8 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 15,1 3,7 -2,9 -
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,5 27,6 -51,1 -1,0 1,6 -1,3 +/-
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 -1,7 6,2 7,1 +
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,2 3,4 3,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,1 41,8 -14,2 29,7 8,8 10,2 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 18,4 18,0 14,2 +/-
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,3 42,0 -47,1 26,2 6,7 3,4 -

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (473,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/06/kbar_2011_06_2011-06-27_tie_001_sv.html