Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2015

Konsumenternas förtroende förstärktes – inflationsbedömningarna sänktes

Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 10,6, då den i januari var 6,0 och i december 4,4. I februari året innan hade förtroendeindikatorn värdet 8,3. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–17 februari 1 276 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i februari jämfört med januari. Klarast förbättrades konsumenternas syn på Finlands ekonomi. Förväntningarna på den egna och Finlands ekonomi var måttfulla i februari och synen på de egna möjligheterna att spara var goda. Däremot var konsumenternas förväntningar på utvecklingen av arbetslösheten fortfarande dystra.

Konsumenterna ansåg i februari att tidpunkten var gynnsam för att ta lån, men å andra sidan också för att köpa kapitalvaror. I februari oroade sig sysselsatta konsumenter ungefär lika mycket som i januari eller för ett år sedan i februari för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

I februari trodde 35 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 24 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i januari 27 och 29 procent och för ett år sedan 33 och 25 procent.

I februari litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var motsvarande andelar 23 och 12 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I februari uppskattade 50 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 16 procent trodde att arbetslösheten minskar. I januari var motsvarande andelar 56 och 13 procent.

Av de sysselsatta antog 25 procent i februari att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 11 procent bedömde att risken minskat. Av de sysselsatta uppskattade 46 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 17 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I februari bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,0 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningen var ännu i januari 1,7 procent och för ett år sedan i februari 2,6 procent.

Konsumenterna uppskattade i februari att priserna stigit med 0,6 procent under de senaste 12 månaderna. Uppskattningen av den rådande inflationen var 1,8 procent i januari och 3,1 procent för ett år sedan.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 48 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 4 procent bostad. Av hushållen planerade 19 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I februari ansåg 50 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 66 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I februari bedömde 65 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel var i januari 59 procent och för ett år sedan 57 procent. I februari planerade dock bara 10 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2014 01/2015 02/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,3 6,0 10,6 =
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 6,4 6,7 8,1 =
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 2,9 -2,5 4,5 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,6 1,7 1,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,2 27,6 -51,1 -24,6 -24,0 -18,8 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,0 7,6 -18,8 -8,5 -8,9 -8,5 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 7,8 19,2 21,3 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 7,5 6,8 0,5 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 11,5 14,3 22,9 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,9 52,2 10,9 48,6 44,0 48,5 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I februari var bortfallet av svar 45,7 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (420,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/02/kbar_2015_02_2015-02-26_tie_001_sv.html