Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2016

Konsumenternas förväntningar på den allmänna ekonomin försvagades åter

Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 7,7, då den i januari var 8,2 och i december 2,4. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 10,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–17 februari 1 223 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator består av fyra delfaktorer. Förväntningarna på den allmänna ekonomin, dvs. Finlands ekonomi och arbetslösheten, visade en försämring i februari jämfört med januari och med föregående år. Särskilt synen på arbetslöshetsutvecklingen var dyster. Konsumenternas förväntningar på sin egen ekonomi var oförändrade och svaga i februari. Däremot förbättrades synen på de egna möjligheterna att spara, och den var nu mycket ljus.

Konsumenterna ansåg i februari att tidpunkten var rätt så god för att ta lån och någorlunda god för att köpa kapitalvaror, men inte för att spara. Sysselsatta konsumenter oroade sig mer än vanligt i februari för att själva bli arbetslösa, liksom redan i januari och för ett år sedan.

Egen och Finlands ekonomi

I februari trodde 29 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. En lika stor andel av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var ännu i januari 37 och 25 procent och för ett år sedan i februari 35 och 24 procent.

I februari litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras, medan 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I februari litade 13 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året, medan 54 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i januari 15 och 48 procent och för ett år sedan 16 och 50 procent.

Av de sysselsatta antog 10 procent i februari att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 21 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 27 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I februari bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,4 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 46 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Många hushåll hade planer på att spendera pengar på hemelektronik och inredning. Av hushållen avsåg fler än vanligt, dvs. 19 procent, att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år, men bara 6 procent bostad. Tjugoen procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I februari ansåg 53 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 67 procent sparat och rentav 82 procent trodde sig kunna spara under det följande året. Långtidsmedelvärdena för sparande är 60 och 74 procent.

I februari bedömde 63 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 12 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I huvudstadsregionen och i Norra Finland var bilden av ekonomin i februari ljusare än i övriga delar av landet. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska. Pensionärer och arbetslösa hade den mest pessimistiska uppfattningen om den ekonomiska utvecklingen i februari.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2015 01/2016 02/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 10,6 8,2 7,7 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,1 6,3 6,0 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 4,5 3,7 -2,6 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,0 1,4 1,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,0 27,6 -51,1 -18,8 -18,7 -23,3 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -8,5 -5,2 -6,2 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 21,3 25,3 19,5 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,6 36,8 -19,6 0,5 3,4 4,5 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 22,9 25,1 20,6 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,2 52,2 10,9 48,5 41,5 50,9 ++

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (425,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/02/kbar_2016_02_2016-02-26_tie_001_sv.html