Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2019

Konsumenterna tror på sparande och en minskning av arbetslösheten

Konsumenternas förtroende för ekonomin försämrades som omväxling i februari men är fortfarande på en god nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 15,5, då den i januari var 17,2 och i december 16,1. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 25,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–18 februari 1 183 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försämrades konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi i februari jämfört med januari. Konsumenternas bild av den egna ekonomin var dock fortfarande på en hyfsad nivå, medan synen på Finlands ekonomi var ganska dyster. Samtidigt förbättrades synen på den allmänna arbetslöshetsutvecklingen en aning och låg på en optimistisk nivå. I februari var förväntningarna på de egna möjligheterna att spara mer eller mindre oförändrat mycket ljusa.

Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes i februari bara synen på de egna möjligheterna att spara. De övriga delfaktorerna försvagades klart på ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I februari uppskattade konsumenterna att hushållets ekonomi är på en mycket god nivå. De sysselsatta konsumenterna upplevde att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat betydligt under den senaste tiden. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara och som omväxling god också för att ta lån snarare än för att köpa kapitalvaror. Planerna på att använda pengar på kapitalvaror inom ett år visade i februari en liten återhämtning jämfört med i fjol och särskilt med januari.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I februari var förtroendet för ekonomin starkast i Västra Finland (förtroendeindikatorn 18.0). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (23,5). Pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var enbart pensionärerna (5,5).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (406,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/02/kbar_2019_02_2019-02-27_tie_001_sv.html