Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Översikt

Egen och Finlands ekonomi

I augusti trodde 12 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Trettionio procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I juli var motsvarande andelar 13 och 37 procent.

I augusti litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I juli var motsvarande andelar 28 och 16 procent. Av konsumenterna uppskattade 27 procent att den egna ekonomin för närvarande är bättre än för ett år sedan och 18 procent ansåg att den är sämre i augusti. För en månad sedan var motsvarande andelar 27 och 19 procent.

Arbetslöshet och inflation

I augusti litade 22 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 31 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I juli var andelarna 24 och 30 procent.

Av de sysselsatta upplevde 44 procent i augusti att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog 8 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 13 procent antog att risken ökat.

Konsumenterna bedömde i augusti att konsumentpriserna stiger med 2,7 procent under de följande 12 månaderna. Medelvärdet för inflationsförväntningarna från januari 2018 är likaså 2,7 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 66 procent i augusti att det är fördelaktigt att spara. Av konsumenterna hade 61 procent sparat i augusti och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I augusti ansåg 67 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Av konsumenterna planerade 19 procent att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 31 procent i augusti att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Av konsumenterna avsåg 16 procent att öka och 35 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I augusti planerade 16 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil inom ett år. Femton procent av konsumenterna planerade åter att köpa bostad. Av konsumenterna planerade 22 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Metoden för undersökningen om konsumenternas förtroende

Med hjälp av undersökningen om konsumenternas förtroende mäter man de finländska konsumenternas förtroende för ekonomin, dvs. föreställningar om och förväntningar på den egna ekonomiska utvecklingen och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland. Man utreder också konsumenternas planer på att göra stora anskaffningar, spara och ta lån. Undersökningen genomförs med en s.k. mixed-mode-datainsamling, dvs. med webblankett och genom telefonintervjuer (CATI). I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning).

Undersökningens tidigare namn var konsumentbarometern. Konsumentbarometern genomfördes med enbart telefonintervjuer. Den första barometerundersökningen gjordes i november 1987. Ända till 1991 gjordes undersökningen två gånger om året, i maj och november. År 1992 ökade man antalet undersökningsomgångar till fyra: undersökningsmånaderna var februari, maj, augusti och november. Fr.o.m. oktober 1995 har man samlat in uppgifter om konsumenternas uppfattningar varje månad på uppdrag av och med delfinansiering från Europeiska kommissionen .

Urval och datainsamling

Till populationen i undersökningen om konsumenternas förtroende hör 4,0 miljoner personer i åldern 18–74 år i Finland. I undersökningen används paneldesign: alla medverkar två gånger inom ett halvt år. Det slumpmässiga urvalet utgörs varje månad av 2 200 personer av vilka hälften är med första gången och hälften andra gången. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och deltagarna representerar landets befolkning ifråga om ålder, kön, bostadsområde och modersmål. Undersökningens datainsamlingsperiod är de två eller tre första veckorna i månaden.

I augusti 2019 erhölls svar från 1 081 personer. Bortfallet av svar var 50,4 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor i anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Viktning

Alla svarsuppgifter för undersökningen om konsumenternas förtroende upphöjs till populationsnivå med hjälp av viktkoefficienter. Viktningen korrigerar effekterna av bortfallet av svar och förbättrar uppgifternas statistiska exakthet. Viktkoefficienterna bildas med en kalibreringsmetod (Calmar) genom att utnyttja sannolikheten för resp. observation att ingå i urvalet. Siffrorna och serierna som publiceras har inte säsongrensats.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2019, Översikt . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/08/kbar_2019_08_2019-08-27_kat_001_sv.html