Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Många ändringar i konsumentbarometern från och med maj 2019

Namnet på konsumentbarometern ändras i maj 2019. Det nya namnet är konsumenternas förtroende. I datainsamlingen används ett längre namn, dvs. undersökning om konsumenternas förtroende.

Datainsamlingsmetod

Uppgifter för konsumentbarometern har samlats in med en telefonintervju fr.o.m. år 1987. Undersökningen om konsumenternas förtroende genomförs med en s.k. mixed-mode-datainsamling fr.o.m. maj, utöver telefonintervjuerna med hjälp av en webblankett som uppgiftslämnaren själv fyller i. För båda typerna av datainsamlingar finns det en egen enkätblankett.

Den nya populationen i undersökningen består av personer i åldern 18–74 år, som är bosatta i Finland (i konsumentbarometern 15–84-åringar). Urvalsstorleken minskar något och är månatligen 2 200 personer (i konsumentbarometern 2 350 personer). Dessutom finns det i fortsättningen en paneldesign: varje person deltar två gånger i undersökningen inom ungefär ett halvår, och varje månad är hälften, dvs. 1 100 personer, nya urvalspersoner (i konsumentbarometern ett helt nytt urval varje månad). De nya metoderna beskrivs närmare i kvalitetsbeskrivningen för statistiken (på finska).

Datainnehåll

Datainnehållet i statistiken över konsumenternas förtroende är betydligt snävare och lättare. I fortsättningen ligger tyngdpunkten på att utreda inställningar, förväntningar och avsikter angående konsumenternas ekonomi. Följande helheter faller bort från blanketten: föremål för sparande, investering och låntagande, finansieringssätt för köp av bostad och bil, vanliga reparationer av bostaden samt ägande av moderna apparater i hushållen. Dessutom har några av bakgrundsuppgifterna fallit bort. Statistikcentralen fortsätter att statistikföra förekomsten av apparater på andra sätt som publiceras senare.

Alla frågor i undersökningen hänför sig till personer, dvs. till svarspersonen själv, och inte längre till hela hushållet. Ändringen påverkar inte åsiktsfrågorna utan gäller frågor som kartlägger penningsituationen, möjligheterna att spara samt köpplaner och planer på att ta lån. Ändringen förenklar undersökningens viktningsmetod. I fortsättningen bildas och används bara individvikter vid höjningen av resultaten till populationsnivå och korrigeringen av svarsbortfallet. Kalibreringen av individvikterna förnyas från och med maj.

Konsumenternas förtroendeindikator

Också beräkningen av det viktigaste resultatet av undersökningen, dvs. konsumenternas förtroendeindikator ändras i maj, eftersom delfaktorerna till en viss del ändras på initiativ av Europeiska kommissionen. Den nya förtroendeindikatorns delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu, konsumentens egen ekonomi om 12 månader, Finlands ekonomi om 12 månader och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader. Av de nuvarande delfaktorerna bortfaller då förväntningar på den allmänna arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Istället för dem tillkommer den egna ekonomin nu och användningen av pengar på kapitalvaror. Vi menar att den nya förtroendeindikatorn förutser utvecklingen av den privata konsumtionen bättre än nuvarande indikator. Mer detaljerad information om bytet av förtroendeindikatorn finns på Europeiska kommissionens webbsidor (på engelska).

Tidsserier

Ändringarna kommer ofrånkomligen att påverka resultaten från statistiken över konsumenternas förtroende. Det är troligt att statistikens tidsserier bryts. Ändringen genomgår en grundlig analys under våren med hjälp av parallella datainsamlingar som görs under februari–april 2019. Syftet är att beskriva hur stor inverkan ändringarna har på statistikens olika indikatorer och försöka hitta ett sätt att bibehålla de långa tidsserierna för konsumenternas förtroende enhetliga också i fortsättningen.


Senast uppdaterad 25.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/kbar_2019-03-25_uut_001_sv.html