Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Begrepp och definitioner

Basindex

I basindexet jämförs priset vid beräkningstidpunkten alltid med bastidpunkten. I basindexet byts vikterna ut vanligen mera sällan än varje år, t.ex. med fem års mellanrum.

Effektlista gällande prisförändringar

En lista som visar förändringarna i indexen för varor och/eller aggregatnivåer och förändringarnas effekter på totalindexet. Observationstidpunkterna är förändringar från föregående månad, december föregående år och från föregående år till observationstidpunkten. Fås varje månad från det officiella konsumentprisindexet.

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Indexformel

Indexformeln är en matematisk funktion och med hjälp av den räknar man från observationsvärden ut ett enskilt nyckeltal som beskriver förändring (t.ex. Fischers, Laspeyres' och Paasches indexformler).

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Kedjeindex

I kedjeindexet sker jämförelsen alltid mellan efter varandra följande beräkningstidpunkter. I kedjeindexet förs indextalen för en viss bastidpunkt framåt med förändringen av två beräkningstidpunkter. I kedjeindexet byts vikten i princip under varje beräkningstidpunkt.

Ibland talar man om kedjeindex också i det fall att jämförelseperioden hålls fast i jämförelsen under året, men jämförelseperiod och indexets viktstruktur ändras alltid när ett nytt år börjar.

Konsumentpris

Det faktiska priset som konsumenten betalar för varor eller tjänster (inklusive skatt, i detaljhandel).

Konsumentprisstatistik

En månatlig utskrift som utarbetas utgående från materialet i konsumentprisindexet och som innehåller genomsnittspriset på vissa dagligvaror och andra enkla varor efter storområde.

Månadsförändring

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Specialindex

Ett index som "skräddarsys" efter kundens beställning och där kunden definierar varorna och viktstrukturen. I indexet används antingen Statistikcentralens vikter eller kundens egna vikter.

Totalindex

Totalindexet är ett index som har räknats som vägt medeltal från alla underserier som indexet beskriver. Totalindexet räknas till exempel som vägt medeltal i detaljerade prisindexserier, som beskriver olika varugrupper.

Viktstruktur

Viktstrukturen beskriver vilken betydelse respektive underindex (vara, löntagargrupp o.d.) har med tanke på totalindexet.

Årsförändring

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/kas_sv.html