Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Personer verksamma i huvudsyssla inom kulturyrken enligt sysselsättningsstatistiken

Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Individpopulationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Sysselsättningsstatistiken innehåller uppgifter om anställningsförhållanden som är försäkrade av arbetsgivaren. Sysselsättning och arbetslöshet härleds med hjälp av dem. Individpopulationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Antalet sysselsatta enligt sysselsättningsstatistiken skiljer sig från arbetskraftsundersökningens siffror på grund av dess granskningssynvinkel. Dess fördel är att den omfattar hela befolkningen och på så sätt är det möjligt att också ge detaljerade uppgifter. Uppgifterna i den kan sammanslås ur register först i efterskott, vilket innebär att resultaten inte är lika aktuella som i arbetskraftsundersökningen. Det faktum att det är fråga om registerbaserade uppgifter förorsakar dessutom en viss osäkerhet, i synnerhet när det gäller beskrivningen av kulturbranschen.

I den här utredningen har noggrannare uppgifter granskats efter kön, arbetsgivarsektor och utbildningsnivå och tyngdpunkten ligger på utvecklingen av sysselsättningen av enskilda yrken. Tabellerna som granskas finns i databastabellerna för kulturstatistiken på adressen: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/klt/klt/klt_sv.asp .

Det är fråga om följande tabeller: Sysselsatt arbetskraft i kulturyrken efter yrke och kön enligt sysselsättningsstatistiken 2010, Sysselsatt arbetskraft i kulturyrken efter utbildningsnivå 2010 samt Sysselsatt arbetskraft i kulturyrken efter arbetsgivarsektor 2010. I sysselsättningsstatistiken har man övergått till att använda yrkesklassificeringen 2010, vilket innebär att uppgifterna avviker från uppgifterna i arbetskraftsundersökningen. En närmare uppräkning av kulturyrkena år 2010 och 2001 finns under punkten avgränsning av kultur i materialet (Tabellbilagor 1 och 2).

Enligt sysselsättningsstatistiken verkade år 2010 i kulturyrken 83 679 sysselsatta.

Uppgifterna är inte helt jämförbara med sysselsättningsstatistikens uppgifter från tidigare år, eftersom yrkesklassificeringen 2010 är i bruk.

Den största yrkesgruppen i kulturyrkena består av specialister inom reklam och marknadsföring, deras antal uppgick till 13 641 i slutet av året. Av dem var 7 113 män och 6 528 kvinnor.

Inom tryckeribranschen arbetade enligt sysselsättningsstatistiken 8 320 sysselsatta i slutet av året. Av dem var nästan 67 procent, dvs. 5 567, män.

Antalet konstnärer uppgick till 9 129, av dem var 5 028 män och 4 101 kvinnor.

Av personer i kulturyrken verkade 52 546, nästan 67 procent, inom den privata sektorn, 4 924 var anställda inom staten och 13 545 inom kommunen. Som företagare verkade 8 265 personer (Figurbilaga 2).

Av de sysselsatta har 32 procent en examen på mellannivå, 14 procent en examen på lägsta högre nivå, 22 procent en examen på lägre högskolenivå och över 29 procent en examen på högre högskolenivå. Drygt en procent av de sysselsatta hade fått forskarutbildning (Figurbilaga 2).


Källa: Kulturstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 09 1734 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2012, 2. Personer verksamma i huvudsyssla inom kulturyrken enligt sysselsättningsstatistiken . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2012/01/klt_2012_01_2013-08-23_kat_002_sv.html