Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Kultursysselsättning enligt arbetskraftsundersökningen

Sysselsättningen inom kulturnäringsgrenarna har minskat från år 2011 till år 2015 med omkring 6,5 procent. Sysselsättningen inom näringsgrenarna försvagades stadigt ända fram till år 2014. Från år 2014 till år 2015 förbättrades den dock och antalet sysselsatta inom näringsgrenarna var nästan 113 600 år 2015.

Sysselsättningen inom reklam försämrades ända fram till år 2014 men förbättrades klart år 2015. År 2015 var antalet sysselsatta i genomsnitt omkring 11 300 personer, dvs. över 8 procent fler än året innan.

Av näringsgrenarna har förlagsverksamhet minskat från år 2011 till år 2015 med över 18 procent och näringsgrenen sysselsatte år 2015 i genomsnitt omkring 14 000 personer. Antalet sysselsatta inom biblioteks- och arkivverksamheter samt museiverksamhet, utställningar och kulturminnesvård minskade från år 2014 med nästan 7 procent och var i genomsnitt omkring 10 800 personer. Antalet sysselsatta inom konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet var omkring 16 200 personer, vilket var över 10 procent färre än år 2014. (Tabell 1)

År 2015 arbetade omkring 131 600 personer i huvudsyssla inom kulturyrken. Detta var en ökning med mer än två procent från år 2014. Utvecklingen av antalet sysselsatta inom vissa kulturyrken syns i figur 2.

Tabell 1. Personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenar under åren 2011–2015 enligt arbetskraftsundersökningen

TOL2008 2011 2012 2013 2014 2015
Förlagsverksamhet 17 167 17 238 14 109 12 702 14 045
Reklam 10 431 10 414 9 482 8 856 11 314
Bibliotek och arkiv samt museiverksamhet, utställningar och kulturminnesvård 13 983 13 199 9 947 11 625 10 839
Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 19 245 18 659 20 810 18 133 16 205
Övriga näringsgrenar 42 151 40 058 37 207 58 994 61 168
Totalt 121 581 117 867 111 912 110 310 113 571
Källa: Arbetsundersökning, Statistikcentralen

Definitionen av kulturnäringsgrenar och -yrken är inte entydig och i Finlands kulturstatistik strävar man efter att använda EU:s rekommendationer. Vilka näringsgrenar och yrken som använts här anges mer detaljerat i kvalitetsbeskrivningen. Som näringsgrensindelning har Näringgrensindelningen 2008 använts och som yrkesklassificering Yrkesklassificeringen 2010.

Arbetskraftsundersökningen är en urvalsundersökning och den är förenad med ett visst mått av bias som orsakas av metoden. Kulturen består av relativt små grupper, när man ser till näringsgren och yrkesgrupp, och därför presenteras resultaten i den här undersökningen separat bara då storleken på gruppen är omkring 10 000. Felmarginalen är då omkring fyra procent.


Källa: Kulturstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2015, 1. Kultursysselsättning enligt arbetskraftsundersökningen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2015/01/klt_2015_01_2016-08-31_kat_001_sv.html