Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats. Beräkningen bygger på förändringsestimering. Den näringsgrensvisa summan räknas på basis av de företags uppgifter som har jämförbara omsättningsuppgifter både för granskningsmånaden och för motsvarande månad året innan. En årsförändring räknas för näringsgrenen på basis av dessa summor. Eftersom de preliminära uppgifterna bara kan beräknas utgående från de uppgifter som Statistikcentralen frågat företagen direkt om, grundar sig beräkningen av preliminära uppgifter enbart på s.k. förändringsestimering, medan man vid beräkning av preciserade uppgifter också beaktar effekten av nystartade och nedlagda företag på de aktuella indexen. Omsättningsindexet för motsvarande månad året innan höjs med den erhållna förändringen på årsnivå. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter företagen angivit. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen. Vid beräkningen av indexen för den senaste månaden har använts metodmässig tidsseriemodellering. Detta minskar de revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Den statistik och de index som uppgjorts på basis av materialet är offentliga, dock med den begränsningen att enskilda företags uppgifter inte kan identifieras på basis av dem. Omsättningsgrafer publiceras också för undernäringsgrenar inom byggverksamhet, övriga tjänster och industrin. I form av specialutredningar producerar vi på beställning också uppgifter om omsättning och exportomsättning inom andra näringsgrenar, företagsgrupper och områden.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/meta_sv.html