Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Anhängiggjord konkurs

Med anhängiggjorda konkurser avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund, dödsbon och privatpersoner som under kalenderåret har sökts i konkurs. Ett ärende statistikförs som anhängiggjord konkurs första gången en konkursansökan i ärendet inlämnas.

Eftersom en enskild gäldenär kan sökas i konkurs av flera borgenärer är det totala antalet ansökningar alltid större än antalet anhängiggjorda konkurser som redovisas i statistiken.

Arbetsplats som är hotad på grund av konkurs

Med hotade arbetsplatser avses antalet anställda i de företag och andra juridiska personer som har sökts i konkurs under kalenderåret.

Om antalet anställda är okänt, antas att antalet anställda är 1.

Avslutad konkurs

Med avslutad konkurs avses i Statistikcentralens konkursstatistik ett konkursärende som är slutbehandlat vid tingsrätten.

Konkurs

Konkurs är ett insolvensförfarande som omfattar gäldenärens samtliga skulder, och som innebär att gäldenärens egendom används till att betala konkursfordringarna. När konkursen börjar, fråntas gäldenären bestämmanderätten över egendomen. Domstolen utser en boförvaltare som svarar för skötseln av egendomen och konkursboet. Egendomen säljs och tillgångarna används för betalning av skulderna.

Konkurs som anhängiggjorts av borgenär

Avser konkurser där ansökan om konkurs har gjorts av borgenär.

Konkursdom

Med konkursdom avses i Statistikcentralens konkursstatistik en konkursansökan som lett till konkursdom i tingsrätten.

Konkursgäldenär

Med konkursgäldenär avses i statistiken en fysisk person eller en juridisk person (företag e.dyl.) som har sökts i konkurs.

Konkurssökande

Beslut om att sätta en gäldenär i konkurs fattas av domstol. Konkursansökan kan göras av borgenär(er), eller av gäldenären själv. I statistiken upptas ansökningar gjorda av dödsbodelägare ofta som en separat underkategori inom kategorin konkursansökningar som gjorts av gäldenären själv.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/kas_sv.html