Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.2.2017

Kommunerna i Fasta Finland hade en lånestock på 16,0 miljarder euro år 2016

Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser var lånestocken för kommunerna i Fasta Finland 16,0 miljarder euro vid utgången av år 2016. Lånestocken ökade med 0,5 miljarder euro jämfört med året innan, dvs. med 3,4 procent. Ökningen var långsammare än föregående år, då den var 5,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser samlades in från 297 kommuner och 138 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2006–2016*

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2006–2016*
Som befolkningsuppgift för åren 2006–2015 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I prognosuppgifterna för år 2016 har folkmängden per 31.12.2015 använts.

*Bokslutsprognoser

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser för år 2016 försvagades kommunernas sammanräknade verksamhetsbidrag med 0,4 miljarder euro, dvs. med 1,4 procent från året innan.

Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, ökade med 3,0 procent från året innan och var totalt 30,7 miljarder euro. Skatteinkomsternas andel av ökningen av skattefinansieringen var 0,3 miljarder euro och statsandelarnas andel 0,6 miljarder euro. Kommunerna i Fasta Finland fick 4 025 euro per invånare i skatteinkomster och 1 608 euro i statsandelar.

Enligt prognoserna för år 2016 förbättrades det sammanräknade årsbidraget för kommunerna i Fasta Finland med 26,8 procent från året innan och uppgick till totalt 2,4 miljarder euro. År 2016 uppskattade totalt 18 kommuner att årsbidraget kommer att vara negativt, medan årsbidraget enligt uppgifterna om utfallet året innan var negativt i 13 kommuner. År 2016 var årsbidraget i Fasta Finland 440 euro per invånare.

Lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var 16,0 miljarder euro i slutet av år 2016. Lånestocken ökade med 0,5 miljarder euro jämfört med året innan, dvs. med 3,4 procent. Ökningen var långsammare än föregående år, då den var 0,8 miljarder euro, dvs. 5,6 procent. Per invånare uppgick lånen i kommunerna i Fasta Finland till 2 938 euro, medan motsvarande lånebelopp året innan var 2 841 euro. 1)

Enligt bokslutsprognoserna från samkommunerna i Fasta Finland minskade deras sammanräknade verksamhetsbidrag från året innan med totalt 48 miljoner euro, dvs. 5,5 procent. Årsbidraget försvagades sammanlagt med 50 miljoner euro, dvs. med 6,4 procent. Samkommunernas lånestock var totalt 3,1 miljarder euro vid utgången av år 2016, vilket var 3,5 procent mer än vid motsvarande period året innan.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Kvartalsvisa uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2015.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 08.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/04/ktan_2016_04_2017-02-08_tie_001_sv.html