Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 26.5.2017

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland minskade med 2,2 procent under januari–mars 2017

Under januari–mars 2017 minskade de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland med 2,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 10,1 procent. Kommunerna fick totalt 5,6 miljarder euro i skatteinkomster och 2,2 miljarder euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 10,1 procent och verksamhetsintäkterna med 9,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 1 546 -10,1 3 637 9,7
Verksamhetens kostnader totalt 8 600 -2,2 3 194 10,1
Årsbidrag 806 -9,8 425 8,1
Lånestock 15 616 3,7 3 110 5,0
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var totalt 8,6 miljarder euro under januari–mars 2017. Detta var en minskning med 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Kommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till totalt 1,5 miljarder euro, vilket var 10,1 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan.

Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, var totalt 7,8 miljarder euro, vilket var 1,2 procent mindre än året innan. Per invånare fick kommunerna totalt 1 421 euro i skattefinansiering. 1) Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 0,8 miljarder euro, vilket var 9,8 procent mindre när man jämför med situationen året innan.

Under perioden januari–mars 2017 använde kommunerna totalt 0,4 miljarder euro för investeringar, vilket motsvarade nivån året innan. Den sammanlagda lånestocken var 15,6 miljarder euro i slutet av mars, dvs. 2,8 procent mindre än i slutet av föregående kvartal. Per invånare uppgick lånen i kommunerna i Fasta Finland till 2 853 euro. 2)

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 3,2 miljarder euro under januari–mars 2017. Samkommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till 3,6 miljarder euro. Ökningen i verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter var 10,1 procent respektive 9,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Samkommunernas sammanlagda årsbidrag var 0,4 miljarder euro. Det innebär att samkommunernas årsbidrag ökade med 8,1 procent från nivån året innan.

Samkommunernas investeringsutgifter var 0,2 miljarder euro under första kvartalet år 2017, vilket var 44,1 procent mer än året innan. Samkommunernas lånestock var totalt 3,1 miljarder euro vid utgången av första kvartalet år 2017, vilket var 1,0 procent mindre än vid utgången av föregående kvartal.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Kvartalsvisa urvalsuppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2016.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/01/ktan_2017_01_2017-05-26_tie_001_sv.html