Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 24.5.2019

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 4,8 procent under januari–mars 2019

Under första kvartalet 2019 var de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland 4,8 procent större än under första kvartalet året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 2,1 procent. Kommunerna fick 6,2 miljarder euro i skatteinkomster och 2,2 miljarder euro i statsandelar. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 8,5 procent och verksamhetsintäkterna med 9,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2019 Förändring, % 2019 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 1 602 -2,1 4 135 9,5
Verksamhetens kostnader totalt 9 304 4,8 3 759 8,5
Årsbidrag 750 -28,8 355 21,8
Lånestock 17 633 11,3 3 934 13,5
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 9,3 miljarder euro under januari–mars 2019. Verksamhetskostnaderna ökade med 4,8 procent från motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 1,6 miljarder euro, vilket var en minskning med 2,1 procent.

Under första kvartalet 2019 var kommunernas skatteinkomster 6,2 miljarder euro. Kommunerna fick 2,2 miljarder euro i statsandelar. Skatteinkomsterna ökade med 2,1 procent och statsandelarna med 0,7 procent jämfört med första kvartalet året innan. Per invånare var skattefinansieringen som utgörs av de här två posterna 1 528 euro. 1) Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades med 28,8 procent från året innan och var 0,7 miljarder euro under januari–mars.

I slutet av mars uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna till 17,6 miljarder euro. Ökningen från början av året var 6,0 procent. Per invånare uppgick lånestocken för kommunerna i Fasta Finland till 3 213 euro. 2) Investeringsutgifterna var 0,5 miljarder euro under januari–mars. Investeringsutgifterna ökade med 21,2 procent från motsvarande period året innan.

De externa verksamhetskostnaderna för samkommunerna i Fasta Finland var 3,8 miljarder euro under januari–mars 2019 och de var 8,5 procent större än under första kvartalet året innan. De externa verksamhetsintäkterna ökade med 9,5 procent till 4,1 miljarder euro. Samkommunernas sammanlagda årsbidrag var 0,4 miljarder euro.

Under första kvartalet 2019 var samkommunernas investeringsutgifter 0,2 miljarder euro. De ökade med 13,7 procent från motsvarande period året innan. Samkommunernas lånestock var 3,9 miljarder euro i slutet av mars. Lånestocken ökade med 2,0 procent från början av året.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.05.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/01/ktan_2019_01_2019-05-24_tie_001_sv.html