Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.8.2019

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 4,4 procent under januari–juni 2019

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 4,4 procent större under januari–juni 2019 än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 11,9 miljarder euro och statsandelar till 4,5 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 8,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,2 procent.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2019 Förändring, % 2019 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 3 410 -3,4 8 229 7,2
Verksamhetens kostnader totalt 19 149 4,4 7 866 8,2
Årsbidrag 1 050 -35,1 323 -14,9
Lånestock 18 026 13,4 4 225 14,8
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 19,1 miljarder euro under första halvåret 2019. Jämfört med första halvåret året innan var kostnaderna 4,4 procent större. Verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 procent till 3,4 miljarder euro. Vissa bokföringsmetoder som användes under jämförelseåret gjorde för sin del att verksamhetsintäkterna och -kostnaderna ökade under jämförelseåret. Att dessa metoder inte längre används minskar verksamhetsintäkterna och -kostnaderna år 2019 jämfört med året innan. 1) Verksamhetsbidraget försvagades med 6,3 procent och uppgick till -15,6 miljarder euro.

Under januari–juni 2019 bokförde kommunerna 11,9 miljarder euro i skatteinkomster. Från året innan ökade skatteinkomsterna med 2,3 procent. 2) I statsandelar fick kommunerna 4,5 miljarder euro, vilket var 0,9 procent mer än under första halvåret året innan. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och statsandelar, var i kommunerna i genomsnitt 2 979 euro per invånare. 3) Årsbidraget försvagades med 35,1 procent från året innan och var 1,0 miljarder euro.

I slutet av juni var lånestocken i kommunerna i Fasta Finland 18,0 miljarder euro. Jämfört med situationen i slutet av mars ökade lånestocken med 2,2 procent. Lånestocken per invånare var 3 284 euro. 4) Kommunernas investeringsutgifter var 1,5 miljarder euro under januari–juni år 2019. Jämfört med motsvarande period året innan ökade de med 22,2 procent.

Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade i Fasta Finland med 8,2 procent från året innan och de uppgick till 7,9 miljarder euro under första halvåret 2019. Verksamhetsintäkterna ökade med 7,2 procent till 8,2 miljarder euro.

Under januari–juni 2019 hade samkommunerna i Fasta Finland 0,5 miljarder i investeringsutgifter, vilket var en ökning med 10,9 procent från motsvarande period året innan. Samkommunernas lånestock var 4,2 miljarder euro i slutet av juni. Lånestocken ökade med 7,4 procent jämfört med slutet av föregående kvartal.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) År 2018 förde ett antal kommuner över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till en samkommun som man bildat, men kommunerna svarade fortfarande för produktionen av tjänster. Kommunerna bokförde försäljningsintäkter och köp av tjänster av samkommuner enligt bruttoprincipen. Denna bokföringsmetod ökade kommunernas externa verksamhetsintäkter och -kostnader, men det hade ingen nettoinverkan på verksamhetsbidraget. År 2019 överfördes produktionen av tjänsterna till samkommunen, vilket minskar kommunernas verksamhetsintäkter och -kostnader jämfört med året innan. Enligt uppskattning hade verksamhetsintäkterna inte visat någon minskning om det inte hade varit för det exceptionella arrangemanget under jämförelseåret och verksamhetskostnaderna hade ökat mer under första halvåret 2019.
2) År 2019 kan genomförda revisioner orsaka fördelning av skatteredovisningar på ett sätt som avviker från referensåret.
3) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.
4) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/02/ktan_2019_02_2019-08-23_tie_001_sv.html