Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Cabotage

Transporter inom ett land med ett fordon som är registrerat i ett annat land.

Dragfordon

Vägmotorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att dra andra vägfordon som inte är motorfordon (huvudsakligen påhängsvagnar).

Jordbrukstraktorer omfattas inte.

Farligt ämne

Som farligt ämne klassificeras sådana ämnen som på grund av sin explosivitet, lättantändlighet eller strålningskänslighet, giftighet, frätande verkan eller annan egenskap kan medföra skada på människor, egendom eller miljö.

Fordonståg

Vägmotorfordon för varutransport till vilket en släpvagn är kopplad.

Ett ledat fordon med en extra släpvagn ingår.

Företag för varutransport på väg

Vägtransportföretag som erbjuder och utför varutransporttjänster, vars huvudsakliga verksamhet inom vägtransportområdet, enligt förädlingsvärdet, är varutransport på väg.

Golvyta inuti fordonskarossen

Största golvyta som är tillgänglig inuti fordonskarossen (t.ex. mätt i kvadratmeter) för varutransport.

Inrikes vägtrafik

Trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Internationell vägtrafik

Transporter från Finland till utlandet och från utlandet till Finland, transporter mellan tredje länder och cabotage.

Lastbil

Oledat vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport med en totalmassa som är större än 3,5 ton.

Lastningsgrad

Lastens vikt i förhållande till lastbilens bärförmåga.

Lastningsplats

Den plats där godset lastades på ett vägmotor fordon för varutransport eller där dragfordonet byttes.

Lasttyp

Lasttypen anger i hurdan transportenhet varan fraktas.

Lastvolym 

Högsta volym som är tillgänglig i fordonet (t.ex. mätt i kubikmeter) för varutransport.

Ledat fordon

Dragfordon till vilken en släpvagn eller släpvagnar är kopplad.

Lossningsplats

Den plats där godset lossades från ett vägmotorfordon för varutransport eller där dragfordonet byttes.

Lätt lastbil

Vägfordon för varutransport med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Skåpbilar som i huvudsak är avsedda för och används till varutransport, pickupbilar och små lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg ingår.

Maxlast

Högsta lastvikt som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat (skillnaden mellan totalmassa och egenmassa).

Påhängsvagn

Vägfordon för varutransport som saknar främre hjulaxlar och som är konstruerat så att en del av fordonet och en betydande del av dess last vilar på ett dragfordon.

Tillståndspliktig trafik

Person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Tonkilometer för vägtransport

Måttenhet som motsvarar vägtransport av ett ton gods en kilometer.

Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan.

Totalvikt på fordon

Den sammanlagda vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) inklusive dess last vid stillastående i körklart läge och av lasten som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

I denna ingår förarens vikt och vikten av det största antalet personer som får transporteras.

Trafikarbete

Antalet kilometer som ett bestämt fordonsslag eller en definierad undergrupp sammanlagt har kört under en viss tidsperiod, vanligen ett år.

Transitering per landsväg

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Transitotrafik

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Transport för egen räkning

Transport som inte är för annans räkning.

Sådan transport är ett företags förflyttning av sin egen personal eller sitt eget gods utan någon tillhörande finansiell transaktion. Även om enskilda personer kan utföra sådan transport ingår den inte här.

Transportarbete

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Tredjelandstrafik

Transport som sker med ett vägmotorfordon som är registrerat i ett land mellan en plats för lastning i ett andra land och en plats för lossning i ett tredje land. Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder.

Tung lastbil

Vägfordon för varutransport med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Utländskt vägfordon

Ett vägfordon som är registrerat i ett annat land än det rapporterande landet och som är försett med det landets registreringsskyltar.

Vägfordon för varutransport

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Följande ingår:

a)   Lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport, t.ex. skåpbilar och pickupbilar

b)    Tunga lastbilar med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport

c)   Dragfordon  

d)   Jordbrukstraktorer som är godkända för användning på allmänna vägar.

Vägmotorfordon för varutransport

Varje enskilt vägmotorfordon som är avsett för varutransport (t.ex. lastbil), eller varje kombination av sammankopplade vägfordon som är avsett för varutransport (dvs. lastbil med släpvagn(ar) eller dragfordon med påhängsvagn och med/utan släpvagn).

Växelflak

En frakttransporterande enhet som är optimerad för dimensionerna hos vägfordon och som är utrustad med hanteringsanordningar för överflyttning från ett transportslag till ett annat, normalt väg/järnväg.

Yrkesmässig trafik

Transport av personer eller gods mot betalning, dvs. tillståndspliktig trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/kas_sv.html