Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.9.2010

De inhemska bankernas finansnetto minskade och provisionsintäkterna ökade under andra kvartalet

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 618 miljoner euro under andra kvartalet år 2010. Finansnettot minskade med 27 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Försämringen av finansnettot jämfört med året innan har nu fortgått i ett och ett halvt års tid. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

En förklaring till försämringen av finansnettot är i synnerhet minskningen av ränteskillnaden mellan låne- och inlåningsstocken, dvs. av räntemarginalen. Minskningen fortsatte under andra kvartalet.

Provisionsintäkterna steg under andra kvartalet. Ökningen var 6 procent från året innan. Däremot minskade nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet med 34 procent jämfört med andra kvartalet år 2009.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 119 miljoner euro under andra kvartalet. Detta är 7 procent mindre än under föregående kvartal och 42 procent mindre än året innan. Värdeminskningsförlusterna har sjunkit efter tredje kvartalet år 2009, då de uppgick till 233 miljoner euro. Den nuvarande nivån är dock fortfarande högre än vad nivån var före år 2008.

Under andra kvartalet uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 378 miljoner euro, vilket är 18 procent mindre än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 401 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 21 procent från året innan. Till ökningen bidrog i betydande omfattning förändringen av derivatkontraktens värde både bland aktiva och passiva i balansräkningen. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2010/02/llai_2010_02_2010-09-30_tie_001_sv.html