Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2020, tusen euro

  1.1.- 30.6.2020
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 77 997 998 57 623 349 2 294 447 896 794 138 812 588
Finansiella tillgångar som innehas för handel 120 276 566 .. 1) 2) 23 749 .. 122 630 828
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 505 726
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat .. .. .. .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde .. .. .. .. ..
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. 305 268 72 012 3 868 620
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 98 518 .. .. .. 98 518
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. 15 412 7 687 15 438 243
Materiella tillgångar 1 134 351 106 393 599 771 113 525 1 954 040
Immateriella tillgångar 1 942 680 23 197 13 208 39 370 2 018 455
Skattefordringar 820 475 65 801 38 215 7 036 931 527
Andra tillgångar 4 668 168 277 639 73 667 42 228 5 061 703
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 546 342 824 100 059 358 91 088 299 13 298 067 750 788 548
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 99 662 783 .. 151 799 .. 102 073 524
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 392 468 129 96 139 988 77 754 351 11 640 769 578 003 236
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 1 289 162 .. 232 842 .. 1 522 599
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 1 805 304 .. .. 62 113 1 867 417
Avsättningar 1 287 032 46 501 9 882 2 295 1 345 710
Skatteskulder 23 326 55 121 47 045 6 465 131 957
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 11 591 368 962 021 2 606 693 434 332 15 594 414
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 514 146 907 99 689 822 80 802 611 12 146 569 706 785 910
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital .. .. 3 520 447 123 618 8 559 357
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 136 640 .. .. .. 137 171
Ackumulerat annat totalresultat .. .. 233 652 10 158 -119 148
Ackumulerade vinstmedel 23 483 681 264 959 4 131 984 580 688 28 461 312
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 2 063 201 .. .. 410 054 4 566 282
(-) Egna aktier .. .. .. .. 20 564
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 699 914 82 858 306 616 16 716 1 106 103
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 32 195 917 369 536 10 285 688 1 151 498 44 002 638
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 546 342 824 100 059 358 91 088 299 13 298 067 750 788 548
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/02/llai_2020_02_2020-10-15_tau_002_sv.html