Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2020, tusen euro

  1.1.- 31.12.2020
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 60 794 770 57 265 794 3 000 514 986 384 122 047 463
Finansiella tillgångar som innehas för handel 91 093 313 .. 1) 2) 21 818 .. 93 181 606
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 20 955 055 .. .. 406 084 21 536 725
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 365 531
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 48 966 513 .. 6 126 046 .. 56 488 778
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 252 757 476 40 595 548 85 839 046 10 690 537 389 882 608
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 200 082 .. 307 443 .. 2 568 869
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 85 925 .. .. .. 85 925
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 15 941 544 .. .. 26 121 16 225 650
Materiella tillgångar 1 125 464 111 517 571 927 115 541 1 924 450
Immateriella tillgångar 1 933 104 29 089 16 045 42 276 2 020 514
Skattefordringar 608 615 65 045 15 493 6 402 695 555
Andra tillgångar 5 056 212 275 789 76 025 36 193 5 444 219
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 501 732 552 100 802 722 96 165 514 13 767 102 712 467 891
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 71 897 512 .. 157 969 .. 74 114 895
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 376 013 870 96 892 997 82 624 375 12 029 653 567 560 895
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 1 494 532 .. 250 939 .. 1 745 726
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 1 467 610 .. .. 52 092 1 519 702
Avsättningar 1 008 103 53 472 9 691 2 222 1 073 488
Skatteskulder 195 581 56 936 51 054 16 348 319 920
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 9 492 668 1 035 364 2 689 104 461 933 13 679 069
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 467 833 711 100 261 752 85 783 132 12 562 503 666 441 098
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 887 249 .. 3 572 697 .. 8 614 507
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 144 155 .. .. .. 144 686
Ackumulerat annat totalresultat .. .. 239 507 24 937 210 278
Ackumulerade vinstmedel 23 489 168 285 431 4 109 843 578 706 28 463 148
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 2 061 495 .. 2 094 062 .. 4 561 665
(-) Egna aktier .. .. .. .. 31 635
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 2 093 068 238 587 366 272 61 149 2 759 076
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 33 898 840 540 970 10 382 382 1 204 599 46 026 792
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 501 732 552 100 802 722 96 165 514 13 767 102 712 467 890
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/04/llai_2020_04_2021-04-22_tau_002_sv.html