Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2021, tusen euro

  1.1.- 30.6.2021
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
Ränteintäkter [från] 2 176 969 404 353 445 200 110 388 3 136 911
(Räntekostnader) 589 006 126 357 4 404 7 262 727 028
FINANSNETTO 1 587 964 277 995 440 797 103 127 2 409 882
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. 1) 2) .. .. .. ..
Dividendinkomst 20 779 .. 199 839 .. 224 320
Avgiftsintäkter 1 449 680 280 432 273 380 81 535 2 085 027
(Avgiftskostnader) 328 236 41 495 23 368 9 502 402 601
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) -13 427 .. .. 773 -14 414
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 993 120 17 157 .. .. 1 020 660
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto 247 127 .. .. 11 296 262 967
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto -478 363 .. -7 236 .. -485 638
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 10 722 .. 525 -153 11 068
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 19 161 9 162 .. .. 28 389
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. 355 1 079 ..
Övriga rörelseintäkter 504 374 19 493 65 561 38 938 628 366
(Övriga rörelsekostnader) 49 474 7 489 95 603 14 336 166 901
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 3 960 675 554 700 869 033 215 447 5 599 855
(Administrationskostnader) 1 900 372 320 149 422 317 97 648 2 740 485
varav: (Personalkostnader) 1 297 163 132 335 174 485 40 135 1 644 118
varav: (Övriga administrationskostnader) 603 209 187 813 247 831 57 513 1 096 367
(Avgifter till resolutionsfonden och insättningsgarantiavgifter) 249 770 .. 33 048 .. 297 552
(Avskrivningar [på]) 287 950 12 307 11 800 6 350 318 408
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -29 897 -4 531 151 354 -33 924
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) -6 155 39 862 21 217 4 426 59 349
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) 14 253 .. 7 446 .. 26 767
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 2 010 484 191 690 373 055 90 984 2 666 212
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 389 439 33 578 41 121 31 132 495 271
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 621 045 158 111 331 934 59 851 2 170 941
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter . . . . .
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 1 621 045 158 111 331 934 59 851 2 170 941
1) .. Inga observationer..
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 01.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2021/02/llai_2021_02_2021-10-21_tau_001_sv.html