Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2021, tusen euro

  1.1.- 30.6.2021
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 88 311 190 72 854 982 4 333 385 1 072 616 166 572 173
Finansiella tillgångar som innehas för handel 94 545 122 .. 1) 2) 22 178 .. 95 944 481
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 22 960 541 .. .. 159 574 23 287 116
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 131 167
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 48 107 418 .. 6 115 963 .. 55 759 311
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 267 386 791 42 247 769 91 497 692 11 241 209 412 373 461
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 1 397 820 .. 229 576 .. 1 675 580
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 62 122 .. .. .. 62 122
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 16 384 405 .. .. 26 121 16 672 168
Materiella tillgångar 1 034 557 104 911 562 754 107 614 1 809 836
Immateriella tillgångar 1 921 214 35 104 10 903 37 987 2 005 209
Skattefordringar 357 357 65 072 8 344 9 644 440 417
Andra tillgångar 5 752 652 189 089 76 159 81 618 6 099 518
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 548 352 357 117 120 227 103 039 478 14 320 498 782 832 560
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 69 108 375 .. 122 468 .. 70 652 795
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 424 179 396 114 153 013 89 489 419 12 532 179 640 354 008
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 1 112 395 .. 200 426 .. 1 312 821
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 858 638 .. .. 41 452 900 090
Avsättningar 875 036 49 958 7 907 2 575 935 477
Skatteskulder 42 726 61 487 48 810 14 550 167 573
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 10 663 973 982 701 2 639 212 479 478 14 765 364
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 512 990 839 116 669 112 92 508 242 13 070 234 735 238 427
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 887 249 .. 3 558 717 .. 8 600 469
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital .. .. .. .. 150 539
Ackumulerat annat totalresultat 81 083 .. 177 977 .. 276 269
Ackumulerade vinstmedel 25 236 183 270 445 4 370 300 631 182 30 508 109
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 2 081 188 .. 2 092 308 .. 4 581 819
(-) Egna aktier .. .. .. .. 6 548
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 1 621 045 158 111 331 934 59 851 2 170 941
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 35 361 517 451 115 10 531 236 1 250 264 47 594 132
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 548 352 357 117 120 227 103 039 478 14 320 498 782 832 560
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 01.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2021/02/llai_2021_02_2021-10-21_tau_002_sv.html