Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Alternativt bränsle/drivmedel

Drivmedel av annan typ än konventionella bränslen, bensin och diesel.

Bil

En bil är ett motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och som tillverkats för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h.

Buss

Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för fler än 8 personer utöver föraren.

Cykel

Ett vägfordon som har två eller flera hjul och som i allmänhet drivs uteslutande med muskelkraften från personerna på fordonet, särskilt genom trampanordning, spak eller vev (t.ex. cyklar, trehjulingar, fyrhjulingar och invalidfordon).

Cyklar med stödjande kraftenhet ingår.

Datum för den första registreringen av motorfordonet

Datumet för den första registreringen av ett motorfordon är första gången fordonet registreras som nytt i ett vägtrafikregister, oavsett registrets nationalitet.

Drivmedel

Den huvudsakliga typen av drivmedel som används av fordonet enligt intyg från den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

Fordonsbestånd

Antal vägfordon som är registrerade vid ett visst datum i ett land och godkända för användning på allmänna vägar. Detta omfattar vägfordon som är undantagna från årliga skatter eller licensavgifter. Det omfattar också importerade begagnade fordon och andra vägfordon i enlighet med nationell praxis. Statistiken ska inte omfatta militärfordon.

Fordonskilometer

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett vägmotorfordon en kilometer.

Fyrhjuling

En fyrhjuling (L7e) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 400 kg, eller i fråga om fordon för godstransport högst 550 kg, ifråga om elfordon i bådan fallen utan massan hos drivbatterier, och vars motor har en största nettoeffekt om högst 15 kW.

Första registrering

Med första registrering avses fordonets första registrering i Finland.

Husbil

En husbil är en personbil eller buss som tillverkats för ett särskilt ändamål och där boendemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning:

  • sittplatser och bord (bordet kan vara lätt att avlägsna);
  • sovplatser, som kan göras om av sittplatser (sovplatserna skall vara dimensionerade för vuxna)
  • kokmöjligheter (inne i bilen, tillåten fast inredning);
  • förvaringsutrymmen (tillräckliga förvaringsutrymmen för förvaring av reseutrustning, kärl o.d.).

Husvagn

Släpfordon som konstruerats för turism.

(OBS! Fr.o.m. år 1990 ingår inte landskapet Ålands uppgifter.)

Lastbil

Oledat vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport med en totalmassa som är större än 3,5 ton.

Lätt fyrhjuling

En lätt fyrhjuling (L6e) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 350 kg utan massan hos drivbatterier till elfordon och vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h. En fordon i kategori L6e har en motor vars slagvolym om högst 50 cm3, när det är fråga om en ottomotor, eller vars största nettoeffekt är högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Moped

En moped är ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon, vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h.

En tvåhjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en förbränningsmotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, om det är fråga om en elmotor. En moped med låg effekt är en tvåhjulig moped försedd med pedaler, vars största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h och vars motor har en största nettoeffekt om högst 1 kW. En trehjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en ottomotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Motorcykel

Ett tvåhjuligt motordrivet fordon med eller utan sidovagn. Dess motor har en slagvolym som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Motorredskap

Ett motorredskap är ett fordon som tillverkats som arbetsmaskin. Motorredskap är till exempel skoplastare, lastbom och sopmaskiner. Den största tillåtna hastigheten för motorredskap är högst 40 km/h. Motorredskap som används för väghållningsarbete får dock ha en hastighet på över 40 km/h. Ett annat undantag gäller dragtruckar som används i hamnar och vars största tillåtna hastighet är 50 km/h.

Motorsläde/Snöskoter

En motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. En snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 500 kg.

Nationellt vägfordon

Ett vägfordon som är registrerat i det rapporterande landet och som är försett med landets registreringsskyltar eller har registrerats separat (spårvagnar, trådbussar osv.).

Då registrering av ett vägfordon inte är tillämpligt i ett särskilt land är ett nationellt vägfordon ett fordon som ägs eller leasas av en person eller ett företag som betalar skatt i det landet.

Paketbil

Ett fordon tillverkat för godstransport med en totalmassa av högst 3,5 ton.

Personbil

Vägmotorfordon, annat än moped eller motorcykel, som är avsett för persontransport och avsett för högst nio personer (inklusive föraren).

Påhängsvagn

Vägfordon för varutransport som saknar främre hjulaxlar och som är konstruerat så att en del av fordonet och en betydande del av dess last vilar på ett dragfordon.

Släpvagn

En bilsläpvagn är ett släpfordon tillverkat för person- eller godstransport eller turism.

Taxbil

Registrerad personbil som hyrs med förare utan någon fastställd färdrutt.

Tjänstevikt

Vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) utan last vid stillastående i körklart läge som

tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

Totalvikt på fordon

Den sammanlagda vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) inklusive dess last vid stillastående i körklart läge och av lasten som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

I denna ingår förarens vikt och vikten av det största antalet personer som får transporteras.

Traktor

En traktor är ett motordrivet fordon som konstruerats särskilt för att driva jord- eller skogsbruksmaskiner som kopplas till den samt för att dra släpvagnar.

Till traktorer räknas inte maskiner som konstruerats särskilt för skogsbruk, såsom lunnare och skotare eller skogsmaskiner som är baserade på schaktningsmaskinschassier. Dessa fordon är motorredskap.

Trehjuling

En trehjuling (L5e) är ett motordrivet fordon med tre symmetriskt placerade hjul vilket har en motor med en slagvolym som är större än 50 cm3 , när det är fråga om en förbränningsmotor, eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Utländskt vägfordon

Ett vägfordon som är registrerat i ett annat land än det rapporterande landet och som är försett med det landets registreringsskyltar.

Vägfordon

Ett fordon försett med hjul som är avsett för användning på vägar.

Vägfordon för persontransport

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att transportera en eller flera personer.

Vägfordon för varutransport

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Följande ingår:

a)   Lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport, t.ex. skåpbilar och pickupbilar

b)    Tunga lastbilar med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport

c)   Dragfordon  

d)   Jordbrukstraktorer som är godkända för användning på allmänna vägar.

Vägfordonets ålder

Tidrymden efter den första registreringen av vägfordonet, oavsett i vilket land registreringen har skett.

Vägmotorfordon

Vägfordon försett med en motor som utgör det enda medlet för framdrivning och som normalt används för person- eller varutransport på väg eller för att på väg dra fordon som används för person- eller varutransport.

Vägmotorfordon för persontransport

Ett vägmotorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att transportera en eller flera personer.

Vägtrafik

Varje förflyttning av ett vägfordon i ett visst vägnät.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/kas_sv.html