Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.3.2021

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning snabbare än tidigare, stora skillnader mellan könen

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik blev det snabbare att genomföra yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Däremot blev det långsammare att genomföra yrkesutbildning och gymnasieutbildning. År 2019 avlade totalt 57 procent av dem som påbörjat utbildningen yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år, medan 53 procent avlade yrkeshögskoleexamen inom målsatt tid under föregående statistikår.

Genomströmningen i utbildningen inom målsatt tid efter utbildningssektor, %

Genomströmningen i utbildningen inom målsatt tid efter utbildningssektor, %
Genomströmningen anger hur många procent av dem som börjat studera har avlagt examen inom den studietid som granskas. I gymnasie- och yrkesutbildning är tiden 3,5 år, inom yrkeshögskoleutbildning 4,5 år och inom universitetsutbildning 5,5 år

Av de studerande inom gymnasieutbildning avlade 80 procent studentexamen inom högst tre och ett halvt år. Genomströmningen inom gymnasieutbildningen är stabil och en hög procent av dem som inlett studierna avlägger examen. År 2015 genomförde 81 procent gymnasieutbildningen av dem som inlett studierna, varvid andelen som genomfört utbildningen inom målsatt tid har minskat med en procentenhet på fem år. Av dem som inlett yrkesinriktad grundexamen avlade 63 procent examen inom målsatt tid, medan andelen var 68 procent år 2015. Under referensperioden var genomströmningen inom grundläggande yrkesutbildning som högst år 2016, då 68 procent av dem som påbörjade studier genomförde utbildningen inom målsatt tid. Genomströmningen inom grundläggande yrkesutbildning har sjunkit under fyra statistikår i rad.

År 2019 genomförde fler än tidigare såväl yrkeshögskoleutbildning som universitetsutbildning. Av dem som påbörjade studier genomförde 57 procent yrkeshögskoleutbildning inom målsatt tid, medan andelen studerande som genomfört studierna inom målsatt tid var 47 procent år 2015. Andelen som genomfört utbildningen inom målsatt tid har ökat med 10 procentenheter på fem år. Av universitetsstuderandena avlade 66 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett halvt år. Genomströmningen inom universitetsutbildningen har ökat med 10 procentenheter på fem år. 

Genomströmningen inom gymnasieutbildning efter kön under olika referensperioder 2019

Genomströmningen inom gymnasieutbildning efter kön under olika referensperioder 2019

Enligt uppgifterna för år 2019 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år. Av nya gymnasieelever slutförde 80 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år och 89 procent på högst fyra och ett halvt år. Det tog något längre tid för manliga gymnasiestuderande att avlägga gymnasieexamen än för kvinnliga studerande. Av kvinnorna genomförde 81 procent gymnasieutbildningen inom tre och ett halvt år och av männen 79 procent, varvid skillnaden mellan könen var 2 procentenheter. Inom fyra och ett halvt år genomförde 90 procent av kvinnorna gymnasieutbildning och 87 procent av männen, varvid skillnaden mellan könen var 3 procentenheter.

Genomströmningen inom grundläggande yrkesutbildning efter kön under olika referensperioder 2019

Genomströmningen inom grundläggande yrkesutbildning efter kön under olika referensperioder 2019

Studietiden för grundläggande yrkesutbildning varierar mer än studietiden för gymnasieexamina. Av studerande inom yrkesutbildning avlade 63 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år eller snabbare. Av de studerande utexaminerades 71 procent på högst fyra och ett halvt år.

Hur snabbt yrkesutbildningen slutfördes varierade mellan män och kvinnor. Sextiotvå procent av de manliga studerandena avlade yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 70 procent inom fyra och ett halvt år. Av de kvinnliga studerandena avlade 63 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 72 procent inom fyra och ett halvt år.

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning efter kön under olika referensperioder 2019

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning efter kön under olika referensperioder 2019

Femtiosju procent av dem som påbörjat studierna avlade yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år. Sextiofem procent av dem som påbörjat studierna avlade examen inom fem och ett halvt år. När det hade gått sex och ett halvt år efter att studierna inletts steg genomströmningen till 68 procent.

Det finns stora könsskillnader i genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning. Fyrtioen procent av männen och 71 procent av kvinnorna avlade examen inom fyra och ett halvt år, varvid skillnaden i genomströmningen var 30 procentenheter. Bland män steg genomströmningen till 54 procent och bland kvinnor till 76 procent när det hade gått fem och ett halvt år sedan studierna inleddes. Skillnad i genomströmningen var då 22 procentenheter. Sextioett procent av männen och 78 procent av kvinnorna utexaminerades inom sju och ett halvt år, varvid skillnaden i genomströmningen var 17 procentenheter.

Genomströmningen inom universitetsutbildning efter kön under olika referensperioder 2019

Genomströmningen inom universitetsutbildning efter kön under olika referensperioder 2019

Av universitetsstuderandena avlade 67 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett halvt år. Ju äldre kohort av nya studerande man granskade desto högre var genomströmningen: 74 procent av studerandena avlade högre eller lägre högskoleexamen inom högst sju och ett halvt år.

Liksom inom yrkeshögskoleutbildning fanns det också stora skillnader mellan könen när det gällde genomförandet av universitetsutbildning. Av de manliga studerandena avlade 60 procent högre eller lägre examen inom högst fem och ett halvt år och av de kvinnliga studerandena 72 procent, varvid skillnaden i genomströmningen mellan könen var 12 procentenheter. Sjuttionio procent av kvinnorna och 68 procent av männen genomförde universitetsutbildningen inom högst sju och ett halvt år.

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom olika branscher i utbildningssektorerna (se databastabellerna ). I databastabellerna finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

I den här statistiken hade antalet som slutfört utbildning i förhållandet till dem som påbörjat utbildning ökat i synnerhet när det gäller högskoleutbildning. Mer information om studentströmstatistik ( Avbrott i utbildningen , Sysselsättning bland studerande ).


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (285,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2020/opku_2020_2021-03-12_tie_001_sv.html