Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats. Beräkningen bygger på estimerad förändring. Summan beräknas efter näringsgren på basis av uppgifterna om de företag som har jämförbara uppgifter om omsättning både för den aktuella månaden och för motsvarande månad året innan. På summorna beräknas sedan förändringen på årsnivå för närings-grenen. Vid beräkningen av förändringen beaktas också effekten av nystartade och nedlagda företag, företagsarrangemang och förändringar av näringsgrenar. Med denna förändring på årsnivå höjs omsättningsindexet för motsvarande månad året innan. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter som företagen rapporterat. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen. Vid beräkningen av indexen för den senaste månaden har använts metodmässig tidsseriemodellering. Detta minskar de revideringar som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Statistiken över materialet och indexen är offentliga, dock med den begränsningen att det inte går att få fram upp-gifter om enskilda företag. Omsättningsgrafer publiceras också för undernäringsgrenar inom byggverksamhet, handel och industrin. I form av specialutredningar producerar vi på beställning också uppgifter om omsättning och exportomsättning inom andra

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/meta_sv.html