Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018

Statistikcentralen har gjort en ändring i beräkningen av timlöner i lönestrukturstatistiken. Ändringen har en sänkande inverkan på timlöner som beräknas per avlönad timme och den gäller första gången i statistikuppgifterna för år 2018.

Ändringen i beräkningen av timlöner gäller de timavlönade löntagare inom den privata sektorn vilkas ordinarie arbetstid är 40 timmar per vecka. År 2018 fanns det totalt ungefär 210 000 sådana löntagare i statistiken, och av dem arbetade över tre fjärdedelar inom näringsgrenarna tillverkning eller byggverksamhet.

År 2001-2006 definierades timlönerna för den ovannämnda gruppen på så sätt att deras månadslön dividerades med den ordinarie arbetstiden på månadsnivå från vilken inverkan av arbetstidsförkortningen (Pekkanen-dagar) avdragits. I praktiken innebar detta att man för denna grupp fastställde 37,89 timmar som ordinarie timantal på veckonivå istället för 40 timmar.

År 2017 definierades 38,44 timmar som motsvarande ordinarie timantal per vecka i de näringsgrenar som omfattades av konkurrensavtalet och vars årsarbetstid sålunda ökade.

I lönestrukturstatistiken för år 2018 har man inte längre följt den praxis där ändringar i årsarbetstiden inverkar på den ordinarie arbetstiden. Om den ordinarie arbetstiden för timavlönade löntagare var 40 timmar per vecka, har detta tal sålunda använts som divisor för månadslönerna istället för tidigare 37,89 eller 38,44 timmar.

Denna ändring har gjorts till följd av en nytolkning av de EU-lagar som reglerar lönestrukturstatistiken. EU-rättsakterna förpliktar lönestrukturstatistiken att mäta löntagarnas timlöner per avlönad timme.

Enligt Statistikcentralen är de utjämningsledigheter (Pekkanen-dagar) som ges till timavlönade arbetstagare med en ordinarie arbetsvecka på 40 timmar avlönad arbetstid. Tolkningen påverkas inte av om förkortningen av arbetstiden ersätts genom tillägg som betalas i samband med arbetade timmar eller om ersättningen betalas då förkortningsdagarna tas ut. I båda fallen tolkas tiden av ledighet för förkortning av arbetstiden som avlönad arbetstid, eftersom den utgör en lönebetalningsgrund.

Inverkan av ändringen av beräkningsgrunden på löntagarnas totaltimlön illustreras nedan. Procenttalen beskriver inverkan av ändringen på totaltimlönenivån för år 2018.

Hela landet: -0,5 %
Privata sektorn: -0,7 %
Timavlönade arbetstagare inom den privata sektorn: -2,8 %
Löntagare som ändringen berörde och som omfattas av konkurrensavtalet: -3,9 %
Löntagare som ändringen berörde och som inte omfattas av konkurrensavtalet: -5,2 %

Ovan nämnda ändring beträffande tjänstemän inom den privata sektorn (i statistiken ca 40 000) gjordes i statistiken för år 2017.


Senast uppdaterad 6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/pra_2019-09-06_uut_001_sv.html