Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Bana

Järnväg som kan bestå av ett eller flera spår.

Banlängd

Huvud- och bibanornas totallängd exkl. sidospår.

Bruttotonkilometer

Sammanlagda bruttovikten av tågets sträcka och vagnar i ton X motsvarande tågkilometer.

Dragna bruttotonkilometer

Vagnarnas bruttovikt i tåget i ton X motsvarande tågkilometer.

Lok

Rälsfordon med egen motor för att dra och skjuta på ett tåg.

Lokkilometer

Av loket tillryggalagd en kilometer lång sträcka.

Personkilometer

Personkilometer (passenger-kilometre) är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med något kommunikationsmedel. Det kan röra sig om personbil, buss, tåg, fartyg, flygplan eller vilket kommunikationsmedel som helst som är lämpat för persontransport. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio. Transportarbetet multiplicerat med det genomsnittliga passagerartalet.

Persontrafikarbete

Antalet kilometer som ett personantal totalt inom en viss tidsenhet, vanligen ett år, färdas. Enhet personkilometer.

Spår

Järnvägslinje bestående av ett spårpar för spårfordon.

Spårlängd

Huvud- och sidospårens totallängd inkl. bibanor.

Tåg

Ett tåg är ett fordon bestående av ett lok och ett varierande antal vagnar som körs på järnvägen.

Tågkilometer

Av tåget tillryggalagd en kilometer lång sträcka.

Vagn

Med vagn avses en vagn utan egen motor som kopplas till ett tåg och som är avsedd för transport av antingen personer eller gods per järnväg.

Vagnaxelkilometer

Vagnarnas axelantal i tåget X motsvarande tågkilometer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/kas_sv.html