Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2010

Energianvändningen inom industrin sjönk med 13 procent år 2009

Enligt Statistikcentralens uppgifter var energianvändningen inom industrin 508 petajoule (PJ) år 2009. Jämfört med föregående år minskade energianvändningen inom industrin med 13 procent. Den ekonomiska recessionen minskade energiförbrukningen inom industrin. År 2009 sjönk volymen av industriproduktionen med över 20 procent, vilket inverkade också på minskningen av energiförbrukningen.

Användningen av energikällor inom industrin

Användningen av energikällor inom industrin

Av bränslen användes liksom året innan mest trä, olja och naturgas. Användningen av nästan varje energikälla minskade. Totalanvändningen av el inom industrin sjönk med över 20 procent från år 2008. Också nettoelanvändningen minskade jämfört med året innan, medan nettovärmeanvändningen låg på nästan samma nivå som föregående år.

Landskapen Norra Österbotten, Östra Nyland och Södra Karelen använde alla ungefär 12 procent av hela industrins energiförbrukning. Minst energi användes i industriföretagen i Södra Savolax, Kajanaland och Åland, dvs. under en procent av hela industrins energiförbrukning. Av näringsgrenarna användes mest energi i skogsindustrin och den kemiska industrin. Energianvändningen ökade något från året innan endast inom maskin- och metallindustrin samt livsmedelsindustrin.

År 2009 användes ungefär 51 procent av industrins totalanvändning av el inom skogsindustrin. Minst el användes inom textil- och beklädnadsindustrin. Sett till landskap var elanvändningen störst i industrianläggningarna i Mellersta Finland och Satakunta, i båda landskapen mer än tio procent av elanvändningen inom industrin.

Totalförbrukningen av el inom industrin

Näringsgren GWh Förändring % 95% konfidensintervall, ± %
Skogsindustri 19 053,5 -32,7 1,49
Kemisk industri 6 263,6 -7,7 4,6
Metallframställning 4 547,5 -20,3 4,2
Maskin- och metalltillverkningsindustri 2 179,8 -18,4 12,5
Livsmedelsindustri 2 109,7 26,3 16,6
Övrig fabriksindustri 1 579,8 -10,8 22,4
Tillverkning av elektronik och elprodukter 830 1,4 24,6
Utvinning av mineral 477,1 -11,8 27,6
Textil- och beklädnadsindustri 231,8 -16,2 24,8
Totalt 37 272,9 -20,9 2,0

Statistiken baserar sig på enkäten om energianvändningen inom industrin. Uppgifterna samlades in med hjälp av en årlig enkät som riktades till arbetsställen inom näringsgrenarna Utvinning av mineral (B) och Tillverkning (C) enligt TOL 2008 och till kraftverk som hör nära ihop med verksamheten på dessa arbetsställen. Enkäten omfattar inte näringsgrenen Försörjning av el, gas, värme och kyla (D). Uppgifterna för år 2008 insamlades urvalsbaserat från omkring 2 200 arbetsställen. Uppgifterna publiceras efter energikälla, näringsgren och landskap.


Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2009/tene_2009_2010-10-27_tie_001_sv.html