Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Basindex

I basindexet jämförs priset vid beräkningstidpunkten alltid med bastidpunkten. I basindexet byts vikterna ut vanligen mera sällan än varje år, t.ex. med fem års mellanrum.

Basprisindex för hemmamarknadsvaror

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror mäter prisutvecklingen för varor som används i Finland när de första gången kommer ut på marknaden. Indexet omfattar både inhemska varor och importvaror. Priset på inhemska varor är det skattefria fabrikspriset. Priset på importvaror är cif-priset på import + tullar. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror täcker varorna inom näringsgrenarna A-F.

Cif-pris

Priset inbegriper kostnader, försäkringar och frakt (cost, insurance and freight). Säljaren betalar sjöfrakten till överenskommen destinationshamn samt tecknar en sjöförsäkring på varan till förmån för köparen.

Exportprisindex

Exportprisindexet mäter utvecklingen av fob-priserna på exportvaror. Exportpriserna i valuta omräknas till euro till medelkursen för statistikmånaden. Exportprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.

FOB-pris

Pris fritt ombord (free on board). Säljaren anses ha levererat varan då den i en bestämd hamn är lastad på fartyget.

Importprisindex

Importprisindexet mäter utvecklingen av cif-priserna på importvaror. Importpriser i valuta omräknas till euro till medelkursen för statistikmånaden. Importprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Indexformel

Indexformeln är en matematisk funktion och med hjälp av den räknar man från observationsvärden ut ett enskilt nyckeltal som beskriver förändring (t.ex. Fischers, Laspeyres' och Paasches indexformler).

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Kedjeindex

I kedjeindexet sker jämförelsen alltid mellan efter varandra följande beräkningstidpunkter. I kedjeindexet förs indextalen för en viss bastidpunkt framåt med förändringen av två beräkningstidpunkter. I kedjeindexet byts vikten i princip under varje beräkningstidpunkt.

Ibland talar man om kedjeindex också i det fall att jämförelseperioden hålls fast i jämförelsen under året, men jämförelseperiod och indexets viktstruktur ändras alltid när ett nytt år börjar.

Månadsförändring

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Partiprisindex

Partiprisindexet mäter utvecklingen av anskaffningspriset på skattepliktiga varor som används i Finland. Indexet omfattar både inhemska varor och importvaror. Partipriset på inhemska varor utgörs av fabrikspriset + moms och andra indirekta skatter. Partipriset på importvaror utgörs av cif-priset + tullar + moms och andra indirekta skatter på import. Partiprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.

Producentpris

Det pris som företaget får för sin produkt eller tjänst.

Producentprisindex för industrin

Producentprisindexet för industrin mäter utvecklingen av producentpriser gällande industriprodukter som tillverkats i Finland. Indexet omfattar varor som sålts i Finland och till utlandet. Priset på de inhemska varorna är fabrikspriset exkl. skatt och priset på exportvarorna är fob-priset. Producentprisindexet för industrin täcker varorna inom näringsgrenarna B-E.

Viktstruktur

Viktstrukturen beskriver vilken betydelse respektive underindex (vara, löntagargrupp o.d.) har med tanke på totalindexet.

Årsförändring

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/kas_sv.html