Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.3.2017

Ekonomisk utsatthet vanligast bland unga och äldre personer

Den relativa ekonomiska utsattheten började minska bland hela befolkningen år 2008. Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik fortsatte minskningen också år 2015. Under denna period har den ekonomiska utsattheten minskat med 2,2 procentenheter. År 2015 var 11,7 procent av befolkningen låginkomsttagare. Mest har den relativa ekonomiska utsattheten minskat bland personer som fyllt 65 år. Den ekonomiska utsattheten har dock fortsatt att öka bland 18–34-åringarna. Utöver 18–34-åringarna är den ekonomiska utsattheten fortsättningsvis vanligast bland 75 år fyllda.

Förändring av låginkomstgraden mellan åren 2008 och 2015 efter ålder, procentenheter

Förändring av låginkomstgraden mellan åren 2008 och 2015 efter ålder, procentenheter

Sett till åldersgrupp var låginkomstgraden högst bland 18–24-åringarna, av vilka 26,5 procent var låginkomsttagare år 2015 (tabell). Av låginkomsttagarna i denna åldersgrupp var två av tre studerande. Låginkomstgraden bland 25–34-åringarna har ökat med nästan fyra procentenheter, dvs. relativt sett mest av alla åldersgrupper jämfört med år 2008. Av låginkomsttagarna i åldern 25–34 år är en tredjedel studerande och en tredjedel arbetslösa.

Den ekonomiska utsattheten är vanlig också bland 75 år fyllda, av vilka 18,6 procent hörde till låginkomsthushåll. Den ekonomiska utsattheten bland både 75 år fyllda och 65–74-åringar har dock minskat kraftigt under de senaste åren. Jämfört med år 2008 har låginkomstgraden bland 75 år fyllda minskat med 12,7 procentenheter och bland 65–74-åringar med 6,4 procentenheter.

Den ekonomiska utsattheten bland unga i åldern 18–24 år är i genomsnitt djupare än jämfört med andra. Av de 18–24-åringar som underskrider den låginkomstgräns som vanligtvis används (60 % av medianinkomsterna) är över en tredjedel låginkomsttagare också mätt med den allra striktaste gränsen, dvs. 40 procent år 2015 (tabell). Låginkomsttagare som fyllt 65 år befinner sig däremot ofta nära låginkomstgränsen på 60 procent, dvs. bland dem vars inkomster var 50–59 procent av den nationella medianinkomsten.

Tabell. Antalet låginkomsttagare i olika punkter i låginkomstfördelningen efter personens ålder år 2015

  Inkomsterna under
40 % av medianen
Inkomsterna 40–49 %
av medianen
Inkomsterna 50–59 %
av medianen
Alla
låginkomsttagare
Andelen
låginskomsttagare
Alla personer 121 000 143 000 370 000 634 000 11,7
0-17-åringar 15 000 22 000 64 000 101 000 9,4
18-24-åringar 44 000 32 000 41 000 117 000 26,5
25-34-åringar 22 000 26 000 48 000 96 000 14,0
35-49-åringar 15 000 17 000 44 000 76 000 7,6
50-64-åringar 20 000 22 000 63 000 105 000 9,7
65-74-åringar .. .. 43 000 51 000 8,1
75 år fyllda .. 17 000 67 000 87 000 18,6
1) .. = Uppgift osäker för att anges.

Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av den nationella medianinkomsten. Låginkomstgränsen var 14 220 euro om året i enpersonshushåll, dvs. 1 185 euro i månaden år 2015. Med inkomster avses penninginkomster efter skatt, som består av arbets- och kapitalinkomster samt inkomstöverföringar.

När det gäller gruppen som befinner sig nära låginkomstgränsen är inkomsterna minst 11 850 euro, men under 14 220 euro om året (990–1 184 euro i månaden). Till gruppen med de allra lägsta inkomsterna (inkomsterna under 40 % av medianen) räknas personer vars hushålls disponibla penninginkomster är under 9 480 euro om året, dvs. under 790 euro i månaden per konsumtionsenhet. Den mittersta gruppen av låginkomsttagare, vars inkomster är 40–49 procent av den nationella medianinkomsten placerar sig mellan dessa inkomstgrupper. Inkomsterna per konsumtionsenhet bland dem som hör till gruppen är minst 9 480 euro, men under 11 850 euro om året (790–989 euro i månaden).


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 03.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Låg inkomst 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2015/01/tjt_2015_01_2017-03-03_tie_001_sv.html