Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Juridisk enhet

En juridisk enhet är en sammanslutning eller en organisation som har registrerats för utövande av affärsverksamhet.

En juridisk enhet identifieras med ett FO-nummer. Juridiska enheter är t.ex. aktiebolag, privata näringsidkare, andelslag, statliga affärsverk och stiftelser.

Nyttighet

Med nyttighet avses ett materiellt eller immateriellt redskap som direkt (konsumtionsvara) eller indirekt (produktionsvara) tillgodoser människans behov.

Till materiella tillgångar räknas både produkter samt material och förnödenheter. Tjänster är immateriella tillgångar. (Andra immateriella tillgångar kan vara t.ex. information i digital form eller produktionsrätten för någon materiell tillgång.)

Produktionen av nyttigheter (industriproduktion) omfattar också s.k. industriella tjänster. Industriella tjänster omfattar bearbetning, behandling, o.d. slutbehandling, underhåll och reparationer samt montering och installation. De industriella tjänsterna har sina egna PRODCOM-tjänstebenämningar i varustatistikens PRODCOM-klassificering.

En del industriella tjänster klassificeras emellertid i näringsgrensindelningen (TOL) som icke-industriella tjänster, t.ex. service och reparation av motorfordon samt service och reparation av kontorsapparater och datorer. Dessa omfattas alltså inte av enkäten för industrins varustatistik. Detsamma gäller också dataprogrammering samt konsultering o.d. databehandlingstjänster.

Produktionsnomenklatur

Produktionsnomenklaturen (produktklassificeringen) i industrins varustatistik baserar sig fr.o.m. 1997 på Europeiska unionens klassificering PRODCOM för produktionen inom industriella näringsgrenar (Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU). Varurubrikerna är åttasiffriga och klassificeringen uppdateras årligen.

PRODCOM-klassificeringen innehåller inte alla produktgrupper, därför har den kompletterats med nationella tilläggsrubriker. Därtill är en del av rubrikerna i PRODCOM-klassificeringen indelade i nationella underrubriker. De nationella rubrikerna är tiosiffriga. De fyra första siffrorna i koderna motsvarar koderna i Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 2) och därmed också de fyra första siffrorna i Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008. De sex första siffrorna i rubrikerna motsvarar Europeiska gemenskapernas statistiska varuindelning efter näringsgren (CPA, European Classification of Products by Activity).

Såld produktion

I industrins varustatistik avses med såld produktion den produktion som ett företag eller arbetsställe under kalenderåret sålt till en köpare utanför företaget, oberoende av tillverkningstidpunkten.

Såld produktion omfattar också försäljning från lager. Värdet eller volymen av den sålda produktionen omfattar inte försäljning av de varor som har sålts vidare till andra företag som sådana, utan vidareförädling (handelsvaror).

Totalproduktion

Med volymen av totalproduktionen avses produktionen under ett kalenderår i ett företag eller på ett arbetsställe. Den består av såld produktion eller produktion som producerats för lager och som är avsett för försäljning samt av produktion som vidareförädlas eller redan har vidareförädlats i företaget. Totalproduktionen för kalenderåret frågas, förutom för såld produktion, bara gällande särskilt specificerade varor. För totalproduktionen anges i allmänhet bara volymen, inte värdet.

Uppgiften om totalvolym frågas som kompletterande uppgift ifråga om de varubenämningar inom totalproduktionen gällande vilka man antar att uppgifterna om såld produktion (dvs. försäljning) inte beskriver den faktiska tillverkningen tillräckligt väl.

Volymen av totalproduktionen = volymen av den tillverkade produktionen under statistikåret oberoende av om den är avsedd för försäljning eller för vidareförädling inom samma juridiska enhet.

Ifall totalproduktion frågas om den aktuella produktbenämningen, görs det antingen för Eurostats behov eller Statistikcentralens egna behov.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/kas_sv.html