Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Publicerad: 25.2.2020

Både sysselsättningen och arbetslösheten ökade jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 46 000 fler i januari 2020 än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var 15 000 fler än i januari år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/01–2020/01, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/01–2020/01, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent i januari. Enligt de säsongrensade uppgifterna för januari har trenden för både det relativa sysselsättningstalet och det relativa arbetslöshetstalet stigit något under de senaste månaderna.

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2020 till 2 543 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 46 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 32 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 14 000 fler än i januari 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 72,1 procent, medan det året innan var 70,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,6 procentenheter till 72,6 procent från januari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,4 procentenheter till 71,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2020 till 196 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 15 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 106 000 män och 91 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent i januari, då det året innan var 6,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 0,3 procentenheter till 7,4 procent från januari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 0,5 procentenheter till 6,9 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i januari totalt 611 000. Av dem var 239 000 sysselsatta och 59 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 298 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i januari 19,8 procent, dvs. 3,5 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 9,7 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i januari 2020 till 1 392 000, dvs. 57 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 138 000 dolt arbetslösa , dvs. 14 000 fler än i januari 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/01 – 2020/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/01 2020/01 2019/01 - 2020/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 127 4 132 0,1
Arbetskraft totalt 2 679 2 740 2,3
Sysselsatta 2 498 2 543 1,8
– löntagare 2 152 2 220 3,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 345 323 –6,3
Arbetslösa 181 196 8,3
Ej i arbetskraften 1 449 1 392 –3,9
– dolt arbetslösa 124 138 11,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,6 72,1 1,5
Relativt arbetslöshetstal 6,8 7,2 0,4
Relativt arbetskraftstal 64,9 66,3 1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 252 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var lika många som i januari året innan.

Arbetslösheten sjönk i januari från motsvarande period året innan inom sju närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–8 %), Tavastland (–4 %), Lappland (–4 %), Egentliga Finland (–3 %) och Södra Savolax (–3 %). Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Norra Karelen (4 %), Birkaland (4 %), Norra Österbotten (3 %) och Österbotten (3 %). I slutet av januari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 18 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 116 000 personer, dvs. 6 000 färre än i januari året innan. Servicen omfattade 4,2 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, Antalet var 1 000 färre än i januari året innan. I januari anmäldes 93 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i januari året innan.

Förändringar 2019/01–2020/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/01 2020/01 2019/01 - 2020/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 251 252 0,1
– arbetslösa längre än ett år 66 63 –3,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 122 116 –5,0
– sysselsatta 24 22 –5,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 21 22 6,7
– i arbets- och utbildningsprövning 10 8 –18,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 68 63 –6,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 87 93 6,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Fr.o.m. 1.1.2020 har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk i arbetskraftsundersökningen. På grund av ändringen publiceras de första uppgifterna om arbetsgivarsektor för år 2020 i offentliggörandet av kvartalsuppgifterna 23.4.2020.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.02.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/01/tyti_2020_01_2020-02-25_tie_001_sv.html