Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Förteckning över uppgifter i arbetskraftsundersökningen fr.o.m. januari 2008

Dataförteckningen har preciserats 5.11.2012.

1. Arbetsmarknadsställning och annan verksamhet

 • Arbetskraft
 • Sysselsatta och relativt sysselsättningstal
 • Arbetslösa och relativt arbetslöshetstal
 • Verksamhet skött av personer utanför arbetskraften
 • Huvudsaklig verksamhet (egen uppfattning)

2. Uppgifter om arbetsplats och yrke i både huvud- och bisyssla

 • Antalet arbetsplatser
 • Arbetsplatsens storlek
 • Näringsgren
 • Arbetsgivarsektor (privat, kommunal, staten)
 • Kommun och land där arbetsplatsen är belägen
 • Yrke
 • Yrkesställning (löntagare, företagare, företagarfamiljemedlem)
 • Socioekonomisk ställning (arbetare, tjänsteman)
 • Företagarnas anställda arbetskraft
 • Chefsuppgifter bland löntagare
 • Löntagarnas månadslön

3. Uppgifter om anställningsförhållande

 • Anställningsförhållandet, ordinarie/för visstid samt orsak till visstidsanställning
 • Anställningsförhållandets längd
 • Deltidsarbete / heltidsarbete och orsak till deltidsarbete
 • Hyrd arbetskraft

4. Uppgifter om arbetstid och arbetstidsarrangemang

 • Skiftarbete
 • Periodarbete
 • Normal eller vanlig veckoarbetstid
 • Arbetade timmar (arbetsinsats) i huvud- och bisyssla
 • Arbetade dagar
 • Övertid (med lön / utan lön)
 • Jour på arbetsplatsen
 • Kvälls-, natt- och veckoslutsarbete
 • Arbete hemma
 • Frånvaro under referensveckan: huvudsaklig orsak och frånvarons längd
 • Sjukfrånvaro och familjeledigheter

5. Arbetslöshet, undersysselsättning, arbetssökning

 • Permittering för viss tid eller tills vidare
 • Arbetslöshetens längd
 • Sätt att söka arbete
 • Hinder för att söka arbete
 • Typ av sökt arbete (heltids- eller deltidsarbete, löntagar- eller företagararbete)
 • Gällande arbetssökning vid arbetskraftsbyrå och arbetslöshetsersättning
 • Undersysselsättning: skulle den sysselsatt vilja öka nuvarande arbetstid
 • Veckoarbetstid som önskas av de sysselsatta
 • Dold arbetslöshet
 •  

6. Slutförd utbildning och studier under fyra veckor

 • Allmänbildande grundutbildning
 • Avlagd examen (Examensregistret)
 • Examens utbildningsnivå och -område
 • Deltagande i utbildning som leder till examen
 • Deltagande i kursutbildning
 • Hade deltagandet i kursutbildningen anknytning till arbete eller yrke
 • Skedde deltagandet i kursutbildningen på avlönad arbetstid
 • Antalet undervisningstimmar under fyra veckor totalt

7. Tidigare verksamhet

 • Verksamhet för ett år sedan och uppgifter om arbetsplats för ett år sedan
 • Förvärvsarbete som icke sysselsatta tidigare haft under de senaste åtta åren samt uppgifter om tidigare arbetsplats

8. Uppgifter om hushåll

 • Hushållets storlek
 • Typ av hushåll
 • Verksamhet bland 15–74-åriga medlemmar i hushåll
 • Anställningsförhållande och arbetstid bland 15–74-åriga sysselsatta medlemmar i hushåll

De viktigaste bakgrundsvariablerna för centrala sysselsättnings- och arbetslöshetsindikatorer

 • Kön
 • Ålder
 • Utbildning
 • Region
 • Näringsgren
 • Arbetsgivarsektor (privat, kommunal, staten)
 • Yrke
 • Yrkesställning
 • Socioekonomisk ställning


Senast uppdaterad 5.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_tlu_001_sv.html